CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 169/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1983
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 169/CT NGÀY 23-6-1983
VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG HÀNG THUỶ SẢN TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ quyết định số 155-CP ngày 26-6-1978 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Công ty xuất khẩu thuỷ sản thuộc Bộ thuỷ sản;

Xét đề nghị của Bộ thuỷ sản (Công văn số 2528-TS/KHKT ngày 12-11-1982) và ý kiến của Bộ ngoại thương (công văn số 2386-BNgT/XNK ngày 15-11-1982); của uỷ Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (công văn số 1327-TCĐ ngày 22-10-1982);

Để thống nhất quản lý theo ngành về chất lượng các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao Bộ thuỷ sản nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu được qui định trong danh mục của quyết định số 113-HĐBT ngày 10-7-1982 của Hội đồng bộ trưởng.

Cơ quan kiểm tra và cấp giấy chứng nhận này thuộc Bộ thuỷ sản được đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải - Phòng và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngành thuỷ sản chịu sự thống nhất quản lý Nhà nước của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm .

Điều 2 - Các qui định ban hành trước đây về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm xuất khẩu trái với quuyết định này đều bãi bỏ. Bộ thuỷ sản làm việc cụ thể với Bộ Ngoại thương để giải quyết các vấn đề về chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật nếu có, phục vụ cho việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng các mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản.

Điều 3 - Bộ trưởng tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Thuỷ sản , Bộ Ngoại thương, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng nam - Đà nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Trần Quỳnh