UBND TỈNH VĨNH PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1996

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Về việc thực hiện nâng bậc lương hàng năm

Thực hiện thông tư số 45/TCCP-BCTL , ngày 11/3/1996 của Ban Tổ cán bộ Chính phủ và Thông tư số 05/TT- LĐTBXH ngày 22/3/1995 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1.Từ nay việc thực hiện nâng bậc lương được tiến hành thường xuyên một năm 2 lần, (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm). Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành thị căn cứ vào Thông tư số 45/TCCP-BCTL và Thông tư số 05/TT-LĐTBXH để thực hiện xong trong tháng 5 và tháng 11 hàng năm, tháng 6 và tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả Hội đồng lương tỉnh xét duyệt, tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

2. Thủ trưởng các đơn vị cần tổ chức quán triệt, học tập thảo luận các văn bản về nâng bậc lương và chế độ tiền lương tới từng CCVC kể cả CBQL các doanh nghiệp và công nhân thuộc các đơn vị HCSN và SXKD.

3. Mỗi đơn vị phải thành lập 1 Hội đồng lương do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm chủ tịch hội đồng và Hội đồng thi nâng bậc (với đơn vị có công nhân phải thi tay nghề).

Các Hội đồng được tổ chức và hoạt động thường xuyên, nếu có thay đổi thành viên phải được bổ sung kịp thời. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách tiền lương của Đảng và Nhà nước cho người lao động.

4. Hội đồng lương của đơn vị phải căn cứ hồ sơ gốc và liên hệ của mỗi cá nhân, để tổ chức xét duyệt cho từng đối tượng thuộc diện được nâng bậc. Đối tượng được xét duyệt nâng bậc phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện thời gian theo quy định, tuyệt đối không nâng bậc cho những người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện, mặt khác cũng không được bỏ sót đối tượng được nâng bậc.

Giao ban TCCQ hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp và báo cáo với UBND tỉnh việc thực hiện nâng bậc lương theo định kỳ đối với các đơn vị HCSN và CBQL các doanh nghiệp Nhà nước, trước khi báo cáo Chính phủ cho thực hiện.

Giao Sở LĐTB và XH hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp và báo cáo với UBND tỉnh việc thực hiện nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu Thủ tướng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện tốt việc nâng bậc lương hàng năm và đảm bảo đúng thời gian đã ấn định.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Lâm