BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾTKHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀAN TOÀN THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành vềan toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 có hiệu lựcthi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương triển khai tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trongphạm vi cả nước. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm phápluật về an toàn thực phẩm đối với các lĩnh vực được phân công quản lý. Nhờ đó,công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương bước đầu đã đạt được một skết quả.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bộ CôngThương đã nhận được ý kiến phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc trong quátrình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về antoàn thực phẩm tại một số địa phương. Do đó, để giải quyết kp thời các khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cácVụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây và đề nghị Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung cùng phối hợp,chỉ đạo triển khai:

1. Các Vụ, Cục chức năngthuộc Bộ Công Thương

a) Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Công nghiệp nhẹ; các Cục: Quản lý thịtrường, Xuất nhập khẩu

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củađơn vị mình chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêncứu, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạmpháp luật hướng dẫn Luật an toàn thựcphẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm,theo lĩnh vực được phân công trong Quý IV năm 2013.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyềnthông để cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho các báo, đài về công tác quảnlý an toàn thực phẩm (những vụ việc, cơ sở vi phạm, cơ sở sảnxuất, kinh doanh thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, những vấn đềdư luận xã hội quan tâm) để đăng tải kịp thời, chính xác.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn việc thực hiện các các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thựcphẩm ngành Công Thương.

b) Vụ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý củaBộ Công Thương”. Trên cơ sở đó, khn trương sửa đổi, bổsung Thông tư số 29/2012/TT-BCT để phù hợp với tình hình thực tế;

- Trong thời gian chờ sửa đổi Thôngtư số 29/2012/TT-BCT giao Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tiếp nhận và cóý kiến bằng văn bản trả li các kiếnnghị liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 29/2012/TT-BCT .

- Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan rà soát, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật, quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhậpkhẩu phù hợp với các cam kết quốc tế.

c) Vụ Công nghiệp nhẹ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan tiến hành rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thựchiện Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thươngquy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu”, đề xuất sửa đổi, bổ sungThông tư số 39/2012/TT-BCT phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản liênquan của Bộ Công Thương;

- Tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyềnvà hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; xây dựng kế hoạchkiểmtra việc thực hiện Nghị định này tại một số địa bàntrọng điểm (phấn đấu ít nhất 30% số cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu ở địaphương được kiểm tra).

d) Vụ Thị trường trong nước

Có trách nhiệm liên hệ với các đơnvị chức năng của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và các đơn vị chức năng trong Bộ Công Thương trao đổi thống nhất phương ángiải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện antoàn thực phẩm đối với chợ, siêu thị.

đ) Vụ Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị cóliên quan triển khai sâu rộng công tác tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật vềan toàn thực phẩm tại các vùng, miền cần thiết.

- Đôn đốc các đơn vị có liên quantriển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và thựchiện các nội dung chỉ thị này.

e) Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liênquan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện quản lý antoàn thực phẩm tại các khu vực biên giới, miền núi, hảiđảo và vùng dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

g) Vụ Chính sách Thương mại Đa biên

Chủ trì hocphối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sáchtrong nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương liên quan đến các cam kết vềkinh tế - thương mại của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEM và các tổchức kinh tế - thương mại quốc tế theo sự phân công của Bộ.

h) Cục Quản lý thị trường

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịchức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Y tế vàcác cơ quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án ngăn chặnvận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản, báo cáo thường trực Ban Chỉđạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm trong tháng 9 năm 2013.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểmtra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật về an toànthực phẩm theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước; tổng hợp các khókhăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp khắc phục báo cáokịp thời lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

i) Cục Xuất nhập khẩu

Phối hợp với Cục Quản lý thị trườngvà các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan tăngcường các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với các camkết quốc tế, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hànghóa nhập khẩu.

2. Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Quản lý an toàn thực phẩm trên địabàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh thực phẩm nhỏ lẻ, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đốitượng theo phân cấp quản lý.

b) Chỉ đạo thực hiện các quy định củaLuật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ CôngThương về an toàn thực phẩm.

c) Bố trí nguồn lực, tổ chức bồidưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩmtại địa phương.

d) Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyêntruyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thứcchấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ý thức tráchnhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩmđối với cộng đồng và người tiêu dùng thực phẩm tại địa phương.

3. SởCông Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý vàtổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật van toàn thực phẩm ngành CôngThương trên địa bàn báo cáo kịp thời Bộ Công Thương, yban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, giảiquyết theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các đơn vị chức năngcủa Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩmngành Công Thương cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh thực phẩm trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Các Phó TTg: Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
Lãnh đạo Bộ Công Thương (để ch đạo);
- Các B: Y tế, NNPTNT (đ phối hợp);
- UBND tỉnh, TP, trực thuc TW;
- Các Vụ: KHCN, TTTN, CNN, TMMN, CSTMĐB, PC;
-
Các Cục: QLTT, XNK;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng