UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2005

CHỈ THỊ

Về tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi)

_________________

Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Tố cáo (sửa đổi) đã được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2004. Chính phủ đã có các Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005, “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra”; Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005, “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nai Tố cáo” và Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân”. Đây là các văn bản pháp luật quan trọng có tác dụng rất lón trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát huy các quyền lực dân chủ cơ bản của Nhân dân.

Trong thời gian qua các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai kịp thời việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Tố cáo (sửa đổi). Một số đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tập huấn cho đội ngũ cốt cán và đã đạt được những kết quả tốt như: Thị xã Hồng Lĩnh, cẩm Xuyên, Hương Khê... Tuy vậy, do việc các nghị định của Chính phủ hưáng dẫn thi hành các Luật này có phần ban hành chậm, mặt khác sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương để thực hiện việc tuyên truyền phổ biến và tập huấn tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, chưa thực sự quán triệt đầy đủ các quy định luật pháp, nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ cóng chức và trong các tầng lớp nhân dân và đưa các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo vào cuộc sống, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ cương quản lý Nhà nước và phát huy dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tổ chức phổ biến tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, công chức và trong các tầng lớp nhân dân về Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung) và các nghị định hướng dẫn thi hành, làm cho mọi người hiểu rõ nội dung cơ bản của các Luật này. sở Tư pháp, thanh tra tỉnh tham mưu hội đồng phối họp công tác phổ biến giáo dục

2. pháp luật xây dựng chương trình, kế hoạch và có hình thức, biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung này.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, Ngành cấp tỉnh bằng các hình thức phù hợp, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Luật Thanh tra,Luật Khiếu nại, Tố cáo cho đội ngũ cán bộ chủ trì. Tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác thanh tra, bổ sung đủ và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo.

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo cho đội ngũ cán bộ cốt cán và những người làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tỉnh đến cơ sở.

Thanh tra tỉnh phối họp với ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về thanh tra nhân dân, tăng cường tổ chức, cán bộ và hướng dẫn Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các ngành về trách nhiệm thực hiện chức trách công vụ của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra, kiểm tra ở cơ sở, các ngành và lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại tố cáo.

6. Cùng với việc triển khai thi hành luật, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục tổ chức tốt thực hiện nghiên cứu các quyết định: Quyết định số 06/2004/QĐ-UB-NC và Quyết định số 07/2004/QĐ-UB-NC ngày 06/01/2004 Quy định chế độ báo cáo kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; Quy định quản lý, sử dụng sổ sách, biểu mẫu ghi chép tinh hình, kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện Quyết định số 73/2005/QĐ-UB-NV ngày 16/8/2005 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân, coi đây là một trong những nội dung chính để cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo tại địa phương đon vị minh.

7. Thanh tra tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch úy ban nhân dân huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất