THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2007
CHỈ THỊ
Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2009
______________________
Luật Thống kế đã quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm một lần. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 1999 đã cung cấp một khối lượng thông tin cơ bản và chi tiết, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, các cấp trong giai đoạn 2000 - 2010. Để có cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2000 - 2010 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho giai đoạn 2011 - 2020. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây để chuẩn bị cho tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009. Công tác chuẩn bị liên quan đến việc xây dựng phương án và kế hoạch cho cuộc Tổng điều tra, bao gồm các cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc vào quý II năm 2008.
2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra đối với số nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách.
3. Bộ Tài chính có kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho việc triển khai Tổng điều tra, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinh phí chi tiết cho cuộc Tổng điều tra.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm, xác định và bàn giao, chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0h ngày 01 tháng 4 năm 2009.
5. Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có thể tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các nước. Khoản hỗ trợ này phải được cân đối trong nguồn kinh phí cho cuộc Tổng điều tra.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm và xây dựng phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định tiến hành Tổng điều tra.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng