UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,

đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

________________

Trong thời gian qua các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ,quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nhất là công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí quân dụng, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ... hạn chế được tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lọt vào tay bọn tội phạm và các phần tử xấu sử dụng để gây án,góp phần quan trọng trong công cuộc giữ vững an ninh, chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy vậy, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, có tính bạo lực còn diễn ra phức tạp, nhiều đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, súng, mìn tự chế, dao găm, kiếm,mác, mã tấu,... gây ra các vụ giết người, cướp tài sản, đặc biệt có trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ;có nhiều nguyên nhân trong đó có các nguyên nhân do việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ và Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh của một số ngành, địa phương chưa thường xuyên; việc kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn bị xem nhẹ, buông lỏng; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế;công tác vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa được thường xuyên...;

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một sô' nội dung sau đây:

1.Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn về tăng cường quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị mình tuyệt đối không để xảy ra mất mát. Các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

2.Tăng cường cồng tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; vận động quần chúng nhân dân,nhất là nhân dân ở các vùng miền núi giao nộp các loại súng săn tự chế.

Nghiêm cấm việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực. Mọi trường hợp phát hiện, thu nhặt được vũ khí, bom mìn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực phải thông báo, giao nộp cho các cơ quan có trách nhiệm để thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật;

Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh bài trừ việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ, đổ chơi nguy hiểm có tính bạo lực nhất là trong Đoàn viên, thanh thiếu niên,học sinh, sinh viên, công chức, viên chức nhà nước.

3.Giám đốc các Sở; Thủ trưỏng các ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã chỉ đạo các lực lượng, nhất là các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu,nhà ga, bến xe, hải cảng, kho tàng, bến bãi, các chợ và phương tiện giao thông để kịp thời phát
hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực, nhất là nhập lậu từ nước ngoài vào.

4.Công an tỉnh

Có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được sản xuất, trang bị, sử dụng hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng
trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, chủ yếu tập trung vào các loại súng săn, súng tự chế, thuốc nổ tự chế, vũ khí thô sơ như kiếm, mác, dao, lê, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực...;

Đối với các vụ án đối tượng có sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải điều tra làm rõ động cơ, mục đích, nguồn gốc, qua đó để phát hiện và khắc phục sơ hở thiếu; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật.

5.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong lực lượng. Tổ chức tiếp nhận,xử lý, tiêu huỷ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các ngành, các tổ chức và quần chúng nhân dân chuyển giao, giao nộp đảm bảo an toàn theo quy định.

6.Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngành,chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương.

Giao Công an tỉnh chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị và địa phương ; định kỳ hàng quí tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất