UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu róm hại rừng thông

__________________

Toàn tỉnh hiện nay có gần 40.000 ha rừng thông và thông xen keo, trong đó có trên 3000 ha đang khai thác nhụa, diện tích rừng thông có tác dụng lớn trong phòng hộ, bảo vệ môi trường cho các hồ đập, sông ngòi và tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của người dân ven rừng.

Thời gian qua nạn sâu róm thông đã và đang phát sinh gây hại ở nhiều rừng thông với mật độ cao. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích thông nhiễm sâu thế hệ 1 là 6.394 ha, trong đó diện tích đã phòng trừ 1.746 ha. Hiện nay sâu non thế hệ 2 và mật độ trứng đã xuất hiện nhiều trên diện tích khoảng 2.500 ha, ở một số huyện như: cẩm Xuyên, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh... nguy cơ sâu róm sẽ bùng phát sô lượng lớn, gây hại trên diện rộng và tập trung cao điểm vào khoảng từ ngày 15/6 trở đi.

Để bảo vệ tốt diện tích rừng, chủ động công tác phòng trừ dập dịch sâu róm hại thông. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ban, ngành liên quản, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các xẫ, phường, thị trấn, các chủ rừng tập trung chỉ đạo và khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau:

1.ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng ban liên quan, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng thông và các chủ rừng tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của sâu bệnh, số diện tích rừng nhiễm sâu, tổ chúc phòng trừ dập dịch sâu róm kịp thời, đạt hiệu quả cao, kiên quyết không để sâu róm phát sinh gây hại trên diện rộng.

2.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Lâm nghiệp thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, lập phương án, các giải pháp, hướng dẫn giúp địa phương và chủ rừng phòng trừ dập dịch sâu róm thông có hiệu quả, đồng thời cân đối trong nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành để hỗ trợ cho các chủ rừng bị thiệt hại lớn do sâu róm thông gây ra.

3.Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng phòng trừ sâu róm thông.

4.Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động các chủ rừng và các tầng lớp nhân dân tổ chúc thực hiện phòng chống dịch sâu róm, cử cán bộ trực tiếp cơ sở cùng tham gia chiến dịch phòng trừ sâu róm thông.

5.Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo ủy ban nhàn dân tỉnh. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các chủ rừng khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Minh Kỳ