UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1997

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

V/v tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết các

khiếu nại tố cáo của công dân

___________

Thời gian gần đây tình hình đơn thư khiếu tố của cán bộ và nhân dân trong tỉnh gửi đến Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Uỷ ban Nhân dân tỉnh để yêu cầu giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, pháp luật Nhà nước, lợi ích của công dân trên một số lĩnh vực, nhất là về nhà đất, về chế độ chính sách v.v. ngày càng nhiều, trong đó có khá nhiều đơn gửi vượt cấp và gửi cho nhiều cơ quan một lúc làm cho việc tiếp nhận và giải quyết thêm khó khăn, phức tạp.

Tình hình trên, một mặt do nhân dân chưa được tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân một cách đầy đủ, nên chưa hiểu hết trình tự thủ tục giải quyết đơn thư theo qui định của pháp luật; mặt khác, do việc giải quyết đơn thư theo chức năng và thẩm quyền của các ngành, các cấp còn quá chậm trễ, thiếu kết quả, có tư tưởng ngại đụng đến việc cũ nên hiệu quả giải quyết không cao. Việc tổ chức tiếp dân của các cơ quan còn nặng về hình thức; Công tác kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực xét giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc các sở ngành đối với cấp dưới chưa thực hiện tốt, thậm chí có lúc có nơi còn khoán trắng cho các bộ phận chức năng; Chưa chấp hành nghiêm trình tự giải quyết đơn thư theo qui định của pháp lệnh khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn khác của Tổng Thanh tra Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu tố được ban hành và đã có hiệu lực thi hành còn rất chậm và thiếu nghiêm túc. Có những vụ việc để kéo dài làm cho công dân phải khiếu nại vượt cấp, đi lại nhiều nơi, đến nhiều ngành từ Trung ương đến địa phương kể cả cơ quan ngôn luận như báo, đài, làm ảnh hưởng và giảm lòng tin vào chính quyền và các cơ quan Nhà nước các cấp.

Để khắc phục thiếu sót, tồn tại trên, nhằm đẩy mạnh việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân có hiệu quả. Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt, giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau đây :

1. Giao Chánh thanh tra tỉnh, giám đốc Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung để phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, Sở Văn hoá Thông tin Thể thao tổ chức tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp lệnh khiếu nại tố cáo nói riêng một cách sâu rộng, để mọi công dân, cơ quan Nhà nước hiểu, làm đúng qui định của pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân, Chỉ thị 18/TTg , Chỉ thị 64/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá V về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại tố cáo của Công dân.

2. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra kịp thời để có quyết định xử lý các khiếu nại tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của ngành và địa phương mình theo qui định của pháp luật, những đơn thư khiếu tố gửi nhiều nơi, gửi vượt cấp thì cần phân loại, xác định thẩm quyền để trên cơ sở đó nhanh chóng chỉ đạo giải quyết dứt điểm và đồng thời phải báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan đã chuyển đơn thư được biết.

3. Lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm đúng mức việc tiếp dân, cán bộ chủ chốt của ngành, địa phương phải bố trí lịch trực tiếp dân, đồng thời lựa chọn cán bộ có phẩm chất năng lực, nắm vững các qui định của pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thông qua công tác tiếp dân phải gắn với việc giải quyết kịp thời và có hiệu quả những phản ánh khiếu nại tố cáo của công dân, ngăn ngừa việc lợi dụng, xúi giục, kích động công dân gây rối làm mất trật tự trị an. Cần chủ động rà soát lại các quyết định đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, hoặc các đơn thư còn tồn đọng đã lâu để tập trung giải quyết dứt điểm trong quý III/1997.

4. Hàng tháng phải có giao ban để nắm kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở đơn vị, địa phương, ngành mình và đề ra chủ trương kế hoạch cho tháng đến. Sáu tháng, một năm các cấp, các ngành phải tiến hành sơ kết đánh giá kết quả công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân ở ngành mình, địa phương mình. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những đơn vị và cá nhân vi phạm pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân, kéo dài thời gian giải quyết đơn thư gây nhiều phiền hà cho dân.

Phải coi kết quả tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là trách nhiệm, nghĩa vụ là việc làm thường xuyên, quan trọng và là mức độ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và các cá nhân có trách nhiệm.

Đây là một công tác quan trọng trong tình hình hiện nay, chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá X và kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sĩ. Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt, giám đốc các sở, ban, ngành khẩn trương và tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung trên đây và báo cáo kết quả về Uỷ ban Nhân dân tỉnh./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Bão