UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH ĐÀ NNG

V/v Triển khai thực hiện Nghđịnh số 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích đu tư trong nước.

________________________

Để triển khai thực hiện Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và cải tiến các thủ tục nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu tư thực hiện đầu tư trên địa bàn thành phố, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị cho các Sở, Ban, Ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số công việc sau đây:

1- Các Sở, Ban, Ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai ngay các quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định), Thông tư hướng dẫn của ngành cấp trên về Nghị định; hướng dẫn thực hiện và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành, dịa phương hoặc đề xuất UBND thành phố xử lý. Kiên quyết chống các hành vi gây phiền hà, tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc đầu tư và kêu gọi đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

2- Sở kế hoạch - Đầu tư công bố công khai và hướng dẫn thực hiện thủ tục tiếp nhận hồn sơ, quy trình, thời hạn và cơ quan có thẩm quyền giải quyết các công việc về thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, về cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế theo quy định. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ đầu mối giải quyết hoặc đề xuất UBND thành phố giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư.

3- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đất dùng cho sản xuất kinh doanh đã được duyệt và quỹ đất chưa sử dụng, đất đang có nhu cầu giao và cho thuê trên từng địa bàn quận, huyện.

Khi nhà đầu tư có nhu cầu được giao quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, Sở Địa chính- Nhà đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải trình UBND thành phố giải quyết thủ tục giao quyền sử dụng đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự.

4- Cục thuế công bố công khai các thủ tục, điều kiện và chế độ ưu đãi về thuế cho các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ của các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có và cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp trong nước trên địa bàn; thực hiện việc miễn giảm theo đúng quy định của Nghị định, tạo thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu tư.

5- Sở Tài chính-Vật giá phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất rà soát và xây dựng giá cho thuê đất tại các khu đất quy hoạch trình UBND thành phố xem xét quyết định, kể cả các dự án thuộc ngành nghề cần giảm giá thấp hơn mức quy định để kêu gọi đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá công bố giá cho thuê lại đất, các loại phí dịch vụ trong các khu công nghiệp của thành phố.

Các Công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá cho thuê lại đất, áp dụng các phương thức thanh toán linh hoạt và đẩy mạnh hoạt động vận động, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

6- Cục Hải quan công bố công khai các quy định về thủ tục hải quan tại các địa điểm làm việc của cửa khẩu, tổ chức công việc và bố trì nhân sự tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, trở ngại trong hoạt động xuất nhập khẩu và khiếu nại, tố cáo của khách hàng; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các thủ tục hải quan theo quy định của Nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

7- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại quốc doanh công khai các quy định về mở tài khoản tại ngân hàng, về vay vốn tín dụng ngân hàng, về bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, về đối tượng cho vay của tín dụng xuất khẩu và các điều kiện để được ưu tiên bảo lãnh, đáp ứng nhu cầu tín dụng xuất khẩu.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng công khai về đối tượng, thủ tục và điều kiện được ưu tiên vay vốn của Quỹ.

8- Ủy ban nhân dân các quận, huyện công bố công khai và hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ, quy trình, thời hạn và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Giấy phép kinh doanh đối với các hộ kinh doanh hoạt động theo Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) theo quy định. Phối hợp với các Sở chuyên ngành liên quan, căn cứ vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và của địa phương mình lập các dự án cần khuyến khích đầu tư theo khu vực và ngành, nghề sản xuất, kinh doanh trên địa bàn địa phương để xúc tiến kêu gọi đầu tư.

9- Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Việc thanh tra về kinh tế - tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện không quá một lần trong một năm và thời gian thanh tra tối đa không quá 30 ngày. Thanh tra, kiểm tra bất thường chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ cho rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm pháp luật.

10- Tổ chức, cá nhân, viên chức, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có hành vi vi phạm pháp luật, gây phiền hà, sách nhiễu, lợi dụng, cản trở đến công việc xúc tiến đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân được quyền khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật gây khó khăn, phiền hà của viên chức, cơ quan Nhà Nước.

11- Giao Sở kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khuyến khích đầu tư trên địa bàn để báo cáo UBND thành phố.

Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Năm