ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 20/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦACHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP.

Ngày 09 tháng 3 năm 2007, Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghịđịnh này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạchtài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng; bao gồmviệc kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm cácquy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Để triển khai thực hiện Nghịđịnh số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tàisản, thu nhập; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở -ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn cótrách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và phảigương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của mình theoquy định của pháp luật; chậm nhất trong quý 4 năm 2007, phải trực tiếp tổ chức,chỉ đạo và đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập kịp thời, đúng đốitượng, đúng trình tự và chịu trách nhiệm đối với kết quả triển khai thực hiệncủa cơ quan, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

2.Chậm nhất ngày 31tháng 8 năm 2007, Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn có trách nhiệm tổ chức quán triệtcho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nội dung của việc kêkhai minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũngvà Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 trong phạm vi cơ quan,địa phương mình.

3.Giao Sở Tư pháp chịutrách nhiệm xây dựng đề cương tuyên truyền các nội dung quy định tại Nghị địnhsố 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ (chậm nhất ngày 31tháng 8 năm 2007 thực hiện xong), phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổbiến giáo dục pháp luật thành phố, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dụcpháp luật quận - huyện và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền,phổ biến các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập để nhân dân hiểu rõ chủtrương của Nhà nước và tham gia giám sát trong quá trình thực hiện.

4.Giao Thanh tra thànhphố phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Nội vụ thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống vănbản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dânthành phố sửa đổi, bãi bỏ những văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dânthành phố không còn phù hợp với các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tạiLuật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm2007 của Chính phủ.

5.Sở Nội vụ có tráchnhiệm hướng dẫn các biểu mẫu về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và bản kếtluận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập (ban hành kèm theo Nghịđịnh số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2007); cập nhật hồ sơvà quản lý hồ sơ kê khai, xác minh tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ, công chức.Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2007.

6. Chậm nhất ngày 15tháng 12 năm 2007, Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn phải báo cáo kết quả việctriển khai và tổ chức thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh trathành phố. Thanh tra thành phố là đầu mối tập hợp thông tin, báo cáo Ủy bannhân dân thành phố.

7. Giao Chánh Thanh trathành phố đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thànhphố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời chủ trì, tổ chức các đoàn thanhtra, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc kê khai, minh bạch tài sản, thunhập.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố và Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, xã -phường - thị trấn chịu trách nhiệm triển khai,thực hiện Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng,
lãng phí thành phố;
- Văn phòng và các Ban Thành ủy;
- Các Sở-ngành thành phố;
- UBND quận - huyện, xã - phường - thị trấn;
- VPHĐ-UB: CPVP; Các Phòng CV;
- Báo Sài gòn Giải phóng;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu:VT, (PC-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân