ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý

vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ

___________________

Trong thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước tốc độ phát triển đô thị của tỉnh diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình nhà ở của các tổ chức, cá nhân, ngày càng nhiều trên địa bàn. Việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Nhà nước về pháp luật đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít trường hợp chưa hoặc cố tình không chấp hành như: Xây dựng công trình không có giấy phép, sai giấy phép, vi phạm lộ giới, xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật, lấn chiếm kênh mương, đường thoát nước công cộng...

Việc vi phạm trật xây dựng đô thị có chiều hướng gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn kém. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp chính quyền địa phương chưa thường xuyên, chưa sát với thực tế và chưa cương quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật xây dựng đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác kiện toàn tổ chức quản lý lực lượng, quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa được chú trọng.

Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, UBND tỉnh chỉ thị:

1. ủy ban nhân dân các huyện và thị xã có trách nhiệm:

a) Tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ đồ án, có kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc lập bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Công bố công khai các đồ án quy hoạch được duyệt đặc biệt là các quy hoạch chi tiết, tổ chức cắm mốc giới trên thực địa để nhân dân biết thực hiện và quản lý việc xây dựng theo quy hoạch.

b) Tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân thông hiểu và thực hiện.

c) Kịp thời củng cố công tác tổ chức, công tác cán bộ trong lĩnh vực quản lý xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

d) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đôn đốc kiểm tra Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết và ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền. Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã và những cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho những người vi phạm.

e) Tổ chức thực hiện nghiêm theo nội dung của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ. Kịp thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành những biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự đô thị một cách có hiệu quả.

2. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

b) Kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Xử lý cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, trật tự đô thị cho cán bộ quản lý xây dựng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

b) Tiến hành rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, điều chỉnh, phê duyệt, công bố quy hoạch; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

d) Kiện toàn tổ chức, lực lượng Thanh tra xây dựng, chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý những vi phạm, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

f) Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình vi phạm trên website của tỉnh; kiến nghị xử lý và đình chỉ hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng.

4. Thủ trưởng các cơ quan Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra xây dựng có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế, phá dỡ của cấp có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện hoặc dung túng cho hành vi vi phạm để công trình tiếp tục xây dựng thì sẽ bị xử lý theo quy định hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

5. Các cơ quan cung cấp dịch vụ điện, nước và các cơ quan khác:

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng phải thực hiện nghiêm chỉnh đúng thời hạn theo yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện, thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

6. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình, các Đài Truyền thanh có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị đến với nhân dân biết để chấp hành, đồng thời giám sát, phát hiện, đưa tin kịp thời, chính xác các vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, 12 tháng UBND các huyện, thị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Văn Danh