THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 206/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng cấp trường trung cấp sư phạm tỉnh Hà tĩnh thành trường cao đẳng sư phạm

________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp trường Trung học Sư phạm tỉnh Hà Tĩnh thành trường Cao đẳng Sư phạm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông của tỉnh đạt trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông của địa phương.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh