UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (15/5/2008 - 30/6/2008)

______________________

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ của ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nên việc tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em" hàng năm (15/5-30/6) đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong việc tích cực tham gia hành động thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em có hiệu qủa. Các chỉ số về học tập, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá vui chơi và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện rõ rệt.

Tuy vậy, tình hình trẻ em của tỉnh vẫn còn một số vấn đề bức xúc như: sức khoẻ trẻ em chưa được chăm sóc tốt, số trẻ em vùng khó khăn chưa được đến trường còn nhiều, nhất là lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo; số trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em lang thang, vi phạm pháp luật giảm chậm; cơ sở vật chất trang thiết bị phúc lợi cho trẻ em còn thiếu…Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa có giải pháp thiết thực, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động vì trẻ em nên phong trào chưa đều, chưa liên tục, chưa sâu rộng, chưa xác định đúng vị trí của gia đình và khu dân cư trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Gần đây do việc chuyển đổi chức năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cũ (nay đã giải thể) sang ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nên một số hoạt động bị gián đoạn, chậm triển khai làm ảnh hưởng đến quyền lợi thiết thực của trẻ em.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2008, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày Quốc tế Thiếu nhi” và “Tết Trung Thu” một cách chu đáo và có hiệu quả.

3. Các sở, ban ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phối kết hợp thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, xem đây là một trong những nhiệm vụ của ngành để góp phần thực hiện thông điệp “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”.

4. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế:

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” theo đúng nội dung hướng dẫn của tỉnh và Trung ương.

- Giao cho Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “An toàn để trẻ em sống và phát triển” làm điểm cho cả tỉnh.

- Chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em” căn cứ vào hướng dẫn của huyện, thành phố và thực tế của địa phương mình quản lý; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước nhiệt tình tham gia ủng hộ các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Kết hợp lồng ghép thực hiện các hoạt động thực hiện đề án thuộc Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010” vào trong Tháng hành động vì trẻ em. Tăng cường chăm sóc, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục mở rộng xây dựng mô hình “Xã phường phù hợp với trẻ em”; chủ động phòng chống các loại tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt trong dịp các em nghỉ hè;.

5. "Tháng hành động vì trẻ em" là thời gian cao điểm, nhằm động viên toàn xã hội tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nên phải được chỉ đạo thường xuyên, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được hưởng các quyền cơ bản ghi trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế nghiêm túc thực hiện. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” để Uỷ ban Nhân dân tỉnh biết. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời đề xuất để Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét và giải quyết./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đinh Thị Lệ Thanh