HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 211/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1986

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________
­­­­­­­­­­­

Số: 211-CT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 85-HĐBT NGÀY 9-7-1986 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá V), Hội Đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 85-HĐBT ngày 9-7-1986 về một số vấn đề cấp bách trong công tác quản lý vật tư.

Để thực hiện tốt chỉ thị số 85-HĐBT, góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, các Ngành, các địa phương làm ngay một số việc sau đây:

1. Quán triệt Chỉ thị số 85-HĐBT trong ngành, trong địa phương và đơn vị mình, sửa ngay những việc làm hiện nay trái với Chỉ thị số 85- HĐBT, chú ý công tác kế hoạch hoá vật tư, quản lý lưu thông và quản lý sử dụng vật tư với tinh thần khẩn trương tích cực, tạo điều kiện cho việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1986.

Uỷ ban kế hoạch Nhà nước cố gắng chấn chỉnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch vật tư 6 tháng cuối năm 1986 theo điểm 2 mục II của Chỉ thị số 85-HĐBT

2. Giao cho các ngành, các địa phương kể cả Bộ quốc phòng tự tổ chức thanh tra một số đơn vị trực thuộc về việc thực hiện chỉ thị số 85-HĐBT nhằm nắm được thực tế tình hình quản lý vật tư, khắc phục những thiếu sót tồn tại có thể sửa ngay được để huy động tới mức tối đa vật tư thiết bị vào sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1986.

Nội dung thanh tra tập trung vào khâu lưu thông, cung ứng vật tư theo kế hoạch Nhà nước, xem xét phương án cải tiến tổ chức và phương thức cung ứng vật tư bảo đảm vật tư đến tận tay người sử dụng kể cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu...). Yêu cầu các ngành, các địa phương gửi báo cáo kết quả thanh tra về Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban Thanh tra Nhà nước trước ngày 5 tháng 10 năm 1986.

3. Uỷ ban Thanh tra Nhà nước tổ chức một đợt thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 85-HĐBT ở một số tỉnh, thành phố, cảng biển, chủ yếu là vật tư của công nghiệp và nông nghiệp, việc tiếp nhận và phân phối vật tư nhập khẩu. Trước mắt tổ chức ngay 4 tổ thanh tra tới các tỉnh An Giang, Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Hải phòng, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp làm 3 nội dung :

- Cung ứng vật tư nông nghiệp đến tay người nông dân trực tiếp sản xuất.

- Cung ứng các loại vật tư thiết bị đến tay người sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

- Nếu có cảng biển thì xem xét việc tiếp nhận, giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hàng nhập khẩu phục vụ cho chủ hàng.

Đợt thanh tra này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 1986. Uỷ ban Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng tình hình thanh tra của các đối tượng nói ở điểm 2 và 3 trước ngày 15 tháng 10 năm 1986.

Các Bộ các địa phương có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để Uỷ Ban Thanh tra Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thuận lợi.

Đỗ Mười

(Đã ký)

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Đỗ Mười