QUYẾT ĐỊNH

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 22/2008/CT-TTg NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2008

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

LuậtThuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; Chủtịch nước đã ký Lệnh số 13/2007/L0 CTN ngày 05 tháng 12 năm 2007 về việc công bốtoàn văn Luật này.

LuậtThuế thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, đặt ra yêu cầutrong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặtchẽ của các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp ở địa phương, các tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoànthể quần chúng và nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu trên và để triển khai thựchiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đạt được kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ yêucầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụsau:

I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬTTHUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 1. Trong tháng 7 năm 2008, giao Bộ Tài chínhchủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủquyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thunhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) do một Phó Thủ tướngChính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trựcvà các ủy viên là lãnh đạo một số Bộ, cơ quan liên quan.

BanChỉ đạo Trung ương có Tổ Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Tài chính, Tổ thường trực do một Thứ trưởng BộTài chính làm Tổ trưởng, các  thành viêntham gia là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan. Ban Chỉ đạo Trung ương cótrách nhiệm:

a)Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thựchiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

b)Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện chươngtrình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra;

c)Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, ngành và các địaphương. Phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Thủtướng Chính phủ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triểnkhai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này;

d)Giao Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định cụ thể những chủ trương, biệnpháp để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này nghiêmtúc, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

2.Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trongtháng 8 năm 2008 quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện LuậtThuế thu nhập cá nhân ở địa phương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo địa phương)do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; các thànhviên Ban Chỉ đạo địa phương gồm: lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế và các Sở,Ban, ngành có liên quan. Ban Chỉ đạo địa phương chịu trách nhiệm:

a)Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng ở địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chứctriển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị này trên địa bàn. Tổchức, triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn củaBan Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và yêu cầu đã đề ra.

b)Căn cứ chương trình, kế hoạch, tiến độ và biện nhân của Ban Chỉ đạo Trung ươngcụ thể hoá nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuếthu nhập cá nhân ở địa phương;

c)Vào tháng cuối của mỗi quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này ởđịa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương;

d)Trong năm 2008, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký thuế cho tất cả cáccá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhậptrên địa bàn.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUYPHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.Trong quý III năm 2008, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơquan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành LuậtThuế thu nhập cá nhân và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

2.Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký kinhdoanh theo hướng cá nhân kinh doanh có nhiều người cùng tham gia góp vốn kinhdoanh thì trong Giấy đăng ký kinh doanh phải ghi rõ cá nhân đứng tên đăng kýkinh doanh và những người cùng góp vốn tham gia kinh doanh để tạo điều kiện choviệc kê khai, tính thu nhập chịu thuế riêng của từng cá nhân.

3.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơquan liên quan hướng dẫn việc xác định các mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối vớilao động trong các ngành, nghề để làm căn cứ xác định các khoản thu nhập đượctrừ khi tính thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn việc xác định người phụ thuộckhông có khả năng lao động để làm cơ sở khi tính giảm trừ gia cảnh.

4.Bộ Y tế nghiên cứu ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để làm căn cứ xét giảmthuế thu nhập cá nhân; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn việc xác nhận đối tượng bị tàn tật, không có khả năng lao độnglàm căn cứ tính giảm trừ gia cảnh.

III. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁPLUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông tổchức tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật,các văn bản hướng dẫn và thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân đến tất cảcác cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việcthực hiện. Chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn về thuế.

2.Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thuế thu nhậpcá nhân trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

3.Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và truyềntrình ở địa phương dành thời lượng thoả đáng để tuyên truyền, phổ biến về LuậtThuế thu nhập cá nhân. Các báo của Trung ương và địa phương dành chuyên mục đểphổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN VÀ ĐỊA PHƯƠNGTRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoácông tác quản lý thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thốngthuế đến năm 2010. Trước mắt, trong năm 2008 triển khai một số việc sau:

a)Chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức việc đăng ký thuếđến tất cả các đối tượng có thu nhập thuộc diện chịu thuế và đơn vị chi trả thunhập. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 phải hoàn thành việc đăng ký thuếcho các đối tượng này;

b)Đầu tư thiết bị và các phần mềm ứng dụng để quản lý đối tượng nộp thuế và thunhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Hỗ trợ các cơ quan chi trả thu nhập trong việckê khai, tính thuế, nộp thuế và hướng dẫn, giải đáp pháp luật, thủ tục hànhchính về thuế thu nhập cá nhân;

c)Xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan Thuế với các cơ quanquản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế;

d)Tổ chức tập huấn, học tập pháp luật, thủ tục hành chính thuế thu nhập cá nhâncho cán bộ, công chức thuế, các tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế.Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế để các tổ chức, cánhân biết;

đ)Kiện toàn bộ phận chuyên trách quản lý thuế thu nhập cá nhân trong hệ thốngngành thuế; tăng cường bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạođức tốt tham gia quản lý thuế thu nhập cá nhân;

e)Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra các biện pháp tăng cường quản lýcác hoạt động về đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán nhằmquản lý chặt chẽ thu nhập từ các hoạt động này.

2.Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Đềán quản lý thanh toán, phát triển mạnh các hình thức thanh toán qua ngân hàngvà các tổ chức tín dụng, tiến tới không sử dụng tiền mặt trong các giao dịchkinh tế theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc "Phê duyệt Đề án thanhtoán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tạiViệt Nam".

3.Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất các biệnpháp cải tiến các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệphoạt động trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịchvụ thuế nhằm phát triển rộng rãi dịch vụ này và để tăng cường hỗ trợ người nộpthuế trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế đúng quy định.

4.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giámsát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương để kiểmsoát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân kinhdoanh cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

5.Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Xây dựng tăng cường quản lý hoạt động đăng ký, chuyển nhượng bấtđộng sản, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đồngthời phối hợp với cơ quan Thuế quản lý chặt chẽ giá cả và thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản trên địa bàn.

6.Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểmsoát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các cánhân thực tế có kinh doanh (bao gồm cả các cá nhân hành nghề độc lập) nhưngkhông có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7.Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiệnvà xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành phápluật thuế thu nhập cá nhân.

8.Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ côngnhân viên thuộc phạm vi Bộ mình quản lý thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộpthuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân và pháp luật quản lýthuế.

CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạoTrung ương và các Ban Chỉ đạo địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Chỉthị này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng