ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢNLÝ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG, LÃN CÔNG VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬTLAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bíthư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hàihòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày06/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luậtlao động trong các doanh nghiệp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn TấnDũng tại Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 29/8/2006 của Văn phòng Chính phủ về cuộchọp bàn biện pháp xử lý vấn đề đình công trong giai đoạn tới;

Từ cuối tháng 12 năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh đãxảy ra các cuộc đình công tự phát tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệpcủa tỉnh. Trong quá trình diễn ra đình công tại các doanh nghiệp, đã có nhữngbiểu hiện gây mất trật tự công cộng. Các cuộc đình công tự phát đã gây nhiềuthiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, ảnhhưởng xấu đến môi trường đầu tư và trật tự an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh.Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quyđịnh của pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợppháp của người lao động; điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của ngườilao động trong khu kinh tế và các khu công nghiệp chưa được đảm bảo; công tácquản lý nhà nước về lao động còn bất cập; nhiều doanh nghiệp chưa thành lập tổchức công đoàn hoặc có thành lập tổ chức công đoàn nhưng hoạt động chưa hiệu quả,chưa trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người laođộng trong doanh nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp dân doanh, có vốn đầu tư nướcngoài chưa có tổ chức đảng, đoàn thanh niên để lãnh đạo, tập hợp, vận động,giáo dục người lao động thực hiện tốt pháp luật lao động; đa số người lao độngxuất thân từ nông thôn nên nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật laođộng còn hạn chế; quan hệ cung - cầu về lao động trên địa bàn tỉnh còn mất cânđối.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm góp phần ổn định môitrường đầu tư và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, bảo đảmtăng trưởng kinh tế bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựngquan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; đảm bảo anninh trật tự trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao độngtỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi thường xuyên tổ chứctuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đạichúng và các hình thức tuyên truyền phù hợp tại doanh nghiệp, khu lưu trú củangười lao động nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, nhận thức đầy đủvề quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Các vấn đề có tính chất chuyên sâu như: Nội quy lao động;hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảohiểm y tế; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; công tác an toàn lao động, vệsinh lao động và những chính sách mới thì tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho ngườisử dụng lao động và cộng sự trong doanh nghiệp và ủy viên Ban chấp hành Côngđoàn của doanh nghiệp.

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, đônđốc các doanh nghiệp sớm thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và yêu cầu doanhnghiệp phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đẩy nhanh việc thương lượng,ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật lao động.

c) Yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng và đăngký thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối thu nhậptheo quy định của pháp luật lao động.

d) Yêu cầu doanh nghiệp phải công bố, công khai cho ngườilao động biết mức lương, mức thưởng, thời gian trả lương, trả thưởng; tránhtình trạng nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động. Tăng cường công táchướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởngcho người lao động đảm bảo đúng mức lương và thời gian, nhất là thời điểm cuốinăm và Tết Âm lịch.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thựchiện pháp luật lao động ở doanh nghiệp, đặc biệt ở những doanh nghiệp có dấuhiệu vi phạm pháp luật lao động, cần xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệpcố tình không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động theo quyđịnh của pháp luật và thông báo công khai những doanh nghiệp bị xử lý trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: kiện toàn và nâng caonăng lực hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh; thành lập và ban hànhquy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành giải quyết đình công không đúngtrình tự pháp luật quy định.

h) Lập đường dây thông tin nóng để doanh nghiệp, ngườilao động phản ánh kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách,pháp luật lao động và mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động để có biệnpháp giải quyết kịp thời theo quy định của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế DungQuất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát và tăng cường các biện pháp quảnlý Nhà nước về việc cấp phép đầu tư và giám sát quá trình hoạt động của cácdoanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địnhkỳ phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức (hoặc tham mưu cho UBND tỉnh tổchức) các cuộc trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầutư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời tháo gỡnhững vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách và pháp luật hiện hành.

3. Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất bố trí tăng cường biênchế cán bộ quản lý lao động và thanh tra viên cho Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, UBND các huyện, thành phố (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội), nhấtlà những địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động như Bình Sơn, Sơn Tịnh,thành phố Quảng Ngãi.

4. Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nắm chắc tình hình, pháthiện kịp thời những mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ doanh nghiệp, chủ động cóbiện pháp ngăn chặn, kiềm chế và làm thất bại các âm mưu, hành động quá khíchlợi dụng đình công, bãi công gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội, gây thiệt hại cho doanh nghiệp; xử lý kịp thời những trường hợp vi phạmpháp luật khi có đình công, bãi công; tăng cường công tác kiểm tra an ninh,trật tự an toàn trong các doanh nghiệp và những nơi lưu trú của công nhân theoquy định của Nhà nước; kịp thời ổn định tình hình an ninh, trật tự khi đìnhcông, bãi công xảy ra.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý cácKhu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động theo quyđịnh của pháp luật lao động và thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khucông nghiệp tỉnh.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi tăng cườngthời lượng đưa tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các chính sáchvề lao động của Nhà nước; thường xuyên đưa tin đảm bảo theo đúng quy định của Nhànước về tình hình và biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khi đìnhcông, bãi công xảy ra.

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường và đổi mớinội dung, phương pháp hướng dẫn, vận động doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơsở và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp; tăng cường việc tuyên truyền, phổbiến chính sách, pháp luật lao động cho người lao động; chỉ đạo công đoàn Khukinh tế Dung Quất, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động cáchuyện, thành phố, Công đoàn cơ sở giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách,pháp luật lao động của chủ doanh nghiệp và phối hợp với các bên liên quan giảiquyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địabàn.

Lập đường dây thông tin nóng để người lao động phản ánhkịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật laođộng và mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động để có biện pháp can thiệp,đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

8. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối,bố trí nguồn kinh phí trong kế hoạch hàng năm trên cơ sở dự toán của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để phục vụ hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao độngtỉnh; công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động;công tác giải quyết đình công.

9. Sở Ngoại vụ tổ chức gặp đại diện ngoại giao một số nước,vùng, lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi để trao đổi tình hình và đềnghị hỗ trợ, phối hợp tác động với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong việcthực hiện đúng các chính sách và quy định về pháp luật lao động nhằm góp phầnổn định môi trường đầu tư của tỉnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đảm bảolợi ích đôi bên, ngăn chặn các sự vụ tranh chấp lao động, đình công, lãn côngvà các vấn đề phát sinh ảnh hưởng không tốt trong quan hệ lao động.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạocác phòng, ban chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tácquản lý Nhà nước về lao động và việc chấp hành pháp luật lao động trong doanhnghiệp tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật lao động; bố trí cán bộlàm công tác hòa giải viên lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này sau 10 ngày kểtừ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Huế