UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh

__________________

Thời gian qua, việc triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh đă được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo kịp thời, tổ chúc tuyên truyền và thực hiện nghiêm ngặt nên không để dịch bệnh xẩy ra. Tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh còn có nhiều nguy cơ, tiềm ẩn và bùng phát lây lan sang người, do đó cân phải đề cao cảnh giác để phòng, chống kịp thời và kiên quyết không để dịch bệnh xẩy ra; đồng thời phải tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi tiêu thụ được gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch, an toàn dịch bệnh (đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y), Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1.Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các Sở, ngành từ tỉnh, huyện đến xã tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm nói chung và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thục phẩm; Quyết định số 3065/2005/QĐBNN - NN ngày 07/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm; Quyết định số 3535/QĐ /BNN-CB ngày 16/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn về quy định tạm thời về quản lý, thu mua giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh thịt, trứng gia cầm; Thông tư số 69/TT-BNN ngày 07/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thục hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm.

2.Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; Chỉ đạo Chi cục Thú ý tổ chức lục lượng, phân công cán bộ trong ngành thú y kiểm tra, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng cơ sở buôn bán, giết mổ và thực hiện việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm, sản phẩm gia cầm; hướng dẫn và giám sát công tác xử lý tiêu độc, vệ sinh môi trường.

3.Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xâ, căn cứ Kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện cụ thể của địa phương, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện việc tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch bệnh đã qua kiểm dịch; đồng thời quy hoạch và củng cố lại các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của Bộ nông nghiệp và PTNT.

4.Giám đốc Sở y tế chịu trách nhiệm giám sát dịch bệnh ở người, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, do đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng một cách nghiêm ngặt.

5.Giám đốc các Sở: Thương mại và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối họp với các địa phương tổ chức kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán sản phẩm gia cầm; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.

6.Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các ngành, địa phương quy hoạch và xây dựng các chợ buôn bán, giết mổ gia cầm tập trung.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng họp tình hình, định kỳ và đột xuất báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thục hiện nghiêm túc chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Trần Minh Kỳ