CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 25/ 2008/CT-TTg NGÀY25 THÁNG 08 NĂM 2008

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TIÊUTHỤ NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG

Sau hơn 5 năm triển khai Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchkhuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng đã mở ra hướng đi tích cựcgiúp cho sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ, thu hút nhiều doanhnghiệp và nông dân tham gia. Thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản, bước đầu đãgắn trách nhiệm các doanh nghiệp với người sản xuất; nông dân có điều kiện tiếpnhận hỗ trợ về đầu tư, các biện pháp kỹ thuật, giá cả hợp lý, phấn khởi, yêntâm sản xuất, thu nhập từng bước được nâng cao; doanh nghiệp đã chủ động đượcnguyên liệu mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh. Ở nhiềuđịa phương, một số ngành hàng đã hình thành mô hình tốt liên kết giữa ngườinông dân với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thựchiện còn có những hạn chế, tồn tại: nhiều địa phương chưa tập trung chỉ đạoquyết liệt việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ; doanhnghiệp, hộ nông dân chưa thực sự gắn bó và thực hiện đúng cam kết đã ký; tỷ lệnông sản hàng hóa được tiêu thụ thông qua hợp đồng còn rất thấp (lúa hàng hóa6-9% sản lượng, thủy sản dưới 10% sản lượng, cà phê 2-5% diện tích); doanhnghiệp chưa quan tâm đầu tư vùng nguyên liệu, chưa điều chỉnh kịp thời hợp đồngbảo đảm hài hòa lợi ích của nông dân khi có biến động về giá cả; trong một sốtrường hợp, nông dân không bán hoặc giao nông sản cho doanh nghiệp theo hợpđồng đã ký; xử lý vi phạm hợp đồng không kịp thời và chưa triệt để; tình trạngtranh mua, tranh bán vẫn xảy ra khi đã có hợp đồng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tạitrên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,các Bộ, ngành có liên quan:

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung trongxây dựng mới quy hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nghề muốitrên địa bàn; hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hoá lớn, gắn sản xuấtnguyên liệu với công nghiệp chế biến và thị trường.

b) Bảo đảm nguồn kinh phí và lồng ghépcác chương trình để thực hiện các dự án có liên quan đến sản xuất, chế biến vàtiêu thụ nông sản.

c) Thực hiện tốt các chính sách có liênquan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản như chính sách về đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng, đất đai, thuế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin thị trường.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn việc dồn điền đổithửa; phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia tiêu thụ nông sản thôngqua hợp đồng.

đ) Hướng dẫn, vận động nông dân, doanhnghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sảntheo quy định tại Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

e) Hướng dẫn các bên tham gia ký hợpđồng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện; kịp thời xửlý các hành vi vi phạm hợp đồng tiêu thụ nông sản theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các Bộ, ngành có liên quan:

a) Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền phápluật và các chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua hợpđồng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung,điều chỉnh hoặc xây dựng mới quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắnvới công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển cáchợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp; liên kết hộ sản xuất với trang trại,doanh nghiệp.

c) Triển khai các chương trình, dự ánvề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển nôngnghiệp toàn diện, hiện đại, sản xuất hàng hoá.

d) Xây dựng cơ chế tạo điều kiện đểcông tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các chương trình dự án về giốngcây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, giống chăn nuôi, giống thủy sản hỗ trợ doanhnghiệp, hộ sản xuất tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản.

đ) Xây dựng chính sách khuyến khích vàtạo điều kiện phát triển các mô hình hợp tác giữa hộ sản xuất nông nghiệp, nuôitrồng thủy sản với các cơ sở chế biến, tiêu thụ, phát triển các tổ chức liênkết cộng đồng những người sản xuất trong ngành hàng.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trìphối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuấtcó hợp đồng tiêu thụ nông sản có đề án ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ khoahọc công nghệ vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ phát triển khoa học công nghệquốc gia của Bộ và địa phương.

4. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp vớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗtrợ tiêu thụ nông sản theo hợp đồng và xây dựng chế tài xử lý vi phạm hợp đồngphù hợp với quy định của Luật Thương mại; hướng dẫn các hoạt động hỗ trợ kháctừ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình khuyến công quốcgia và chương trình hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phốihợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngànhliên quan rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cân đối hỗtrợ vốn thực hiện các chương trình, dự án xây dựng và phát triển các vùng sảnxuất hàng hoá lớn, vùng nguyên liệu tập trung, nhất là đối với vùng nuôi trôngthuỷ sản và vùng trồng cây công nghiệp.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trìphối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn dồn điền đổithửa, tích tụ đất đai để hình thành vùng sản xuất hàng hoá lớn.

7. Bộ Tư pháp hướng dẫn trợ giúp pháplý; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho nông dân về thựchiện hợp đồng tiêu thụ nông sản.

8. Hội Nông dân Việt Nam, các hội, hiệphội ngành hàng tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các nội dung hợpđồng đã ký, bảo vệ lợi ích của hội viên trong quá trình ký kết và thực hiện hợpđồng tiêu thụ nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthường xuyên theo dõi, tổng kết các mô hình tốt để phổ biến, triển khai mởrộng; kịp thời đề xuất các cơ chế chính sách, giảipháp thúc đẩy tiêu thụ nôngsản thông qua hợp đồng; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị vàbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan có tráchnhiệm thi hành Chỉ thị này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng