ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong

hoạt động của cơ quan Quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh

_________________________

Thời gian qua, các cấp các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của đơn vị mình; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong ứng dụng CNTT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thị, xã, thành phố và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bước đầu đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông(CNTT-TT), hệ thống các cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra thì quá trình tin học hóa trong cơ quan hành chính Nhà nước vẫn còn hạn chế, CNTT vẫn chưa trở thành công cụ đắc lực trong đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước cũng như cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tin học trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương thep quy định của Luật Công nghệ thông tin và Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

1. Các cơ quan Nhà nước trong tỉnh phân công cụ thể cán bộ lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan của mình; căn cứ yêu cầu và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin mà bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin để tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, vận hành hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của đơn vị cũng như kết nối với hệ thống chung của tỉnh.

2. Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của quá trình tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước trước đây, trên cơ sở hạ tầng trang thiết bị đã được trang bị, các đơn vị đưa vào sử dụng các phần mềm dùng chung đã được cài đặt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; khai thác và trao đổi thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng, cung cấp thông tin lên webside của tỉnh, nhất là các thông tin về chính sách, pháp luật, các thủ tục hành chính chuyên nghành phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

3. Ứng dụng công nghê thông tin phải gắn với chương trình cải cách hành chính. Các cơ quan Nhà nước phải hợp lý hóa các quy trình công việc, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng công việc để tạo cơ sở cho việc tin học hóa.

4. Trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo tính đồng bộ giữa phần mềm, hạ tầng thiết bị và cơ sở dữ liệu, đào tạo nhân lực, cơ chế vận hành hệ thống để đem lại hiệu quả thiết thực; đảm bảo tính thừa kế, tích hợp hệ thống, tránh đầu tư trùng lặp; có biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin; tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đầu tư, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về sở hữu trí tuệ.

5. Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật CNTT, xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trên môi trường mạng.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng đề xuất phương án nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo thực hiện việc cung cấp địa chỉ thư điện tử cho các cơ quan nhà nước các cấp, cán bộ, công chức và tham mưu biện pháp tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg .

- Tham mưu xây dựng và duy trì triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin thời ky 5 năm và kế hoạch triển khai hàng năm tron toàn tỉnh theo quy định, phối hợp với các sở, nghành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, điều kiện đảm bảo cho ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trong tỉnh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, ngành liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do các ngành, các doanh nghiệp lập để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phải thể hiện rõ các yếu tố, nội dung theo quy định của Nhà nước (mục tiêu, quy mô, giải pháp kỹ thuật, tổng dự toán…)

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, nghành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công việc lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để thực hiện các hoạt động, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước các cấp.

7. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và truyên thông tham mưu chỉ đạo kết hợp quá trình tin học hóa hoạt động hành chính với quá trình cải cách hành chính; hướng dẫn về tổ chức, nhân sự làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa nội dung ứng dụng công nghệ thông tin làm tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của các cơ quan Nhà nước.

8. Các cơ quan Nhà nước trong tỉnh căn cứ vào Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP , các hướng dẫn liên quan về ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, nghành Trung ương, định hướng kế hoạch của tỉnh và yêu cầu thực tiễn tại đơn vị mình để xây dựng các kế hoạch, đề án hoặc dự án cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, nghành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị này.

Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Thương Lượng