CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 26/ 2008/CT-TTg NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2008   

VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCHOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

Trongthời gian qua công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chếbiên, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản đã được tăng cường; các doanh nghiệp hoạtđộng khoáng sản đã chú trọng đầu tư công nghệ khai thác, chế biến, làm tăng giátrị khoáng sản, đáp ứng một phần nhu cầu trong nước và xuất khẩu; công tác bảovệ môi trường trong hoạt động khoáng sản đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, hoạt độngkhai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn thiếu các quy hoạch cụ thể cho từng loạikhoáng sản, việc đầu tư còn dàn trải; tổn thất trong khai thác, chế biến khoángsản còn lớn; khoáng sản xuất khẩu chủ yếu vẫn ở dạng nguyên liệu, quặng tinhhoặc quặng thô; tình trạng mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường do hoạtđộng khai thác khoáng sản cũng như tình trạng khai thác, xuất khẩu khoáng sảntrái phép vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Tìnhhình trên, một phần do việc xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến, sửdụng khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sảnthực hiện rất chậm. Tại một số địa phương, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản còn bị buông lỏng; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm chưađược thực hiện thường xuyên, kém hiệu quả; cơ chế tài chính, nhất là thuế suấtthuế tài nguyên đối với khoáng sản còn bất hợp lý; lực lượng cán bộ quản lý nhànước về khoáng sản tại nhiều địa phương còn thiếu về số lượng, hạn chế vềchuyên môn, năng lực quản lý.

Nhằmtạo ra bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạtđộng khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Thủ tướng Chính phủchỉ thị:

1.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a)Chỉ đạo rà soát việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đãcấp theo thẩm quyền và việc ban hành các văn bản cho phép thu hồi khoáng sảntrong diện tích đất quốc phòng, khu công nghiệp, khu kinh tế, dự án khu dulịch, dự án nuôi trồng thuỷ sản v.v...; thu hồi các giấy phép, quyết định, vănbản đã ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; làm rõ trách nhiệm vàxử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Ủy ban nhândân tỉnh hoàn thành các công việc nêu trên trước ngày 31 tháng 10 năm 2008 vàgửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ;

b)Hoàn thành việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản saukhi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan; xây dựngvà trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chếbiến, sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền trong Quý IV năm2008;

c)Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sảntheo hướng gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và quyền lợi củangười dân địa phương nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản, gửi về Bộ Tài nguyênvà Môi trường trong Quý IV năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d)Tiếp tục tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động khoáng sản; bảovệ trật tự, an toàn xã hội và an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Cácdự án khai thác, chế biến khoáng sản phải thực hiện đúng các quy định về lập,thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản camkết bảo vệ môi trường; ký quỹ phục hồi môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường vàbảo đảm phục hồi môi trường sau khai thác; bảo đảm hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản không làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặcdụng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và các khu dân cư, các công trình hạtầng khác;

đ)Chủ trì và phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an,Tài chính (Tổng cục Hải quan), Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) tiếp tục tăngcường kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoángsản trên địa bàn; tập trung vào các nội dung liên quan đến việc khai thác, sửdụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; căn cứ mứcđộ vi phạm kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩmquyền xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự,tước quyền sử dụng giấy phép, thu hồi giấy phép theo quy định đối với các tốchức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng, tái phạm.

2.Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a)Tổ chức rà soát nội dung quy định tại các giấy phép khai thác, quyết định giaokhu vực khai thác mỏ, đăng ký khai thác mỏ đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp hoặc cho phép khai thác trước khi Luật Khoáng sản có hiệu lực thihành. Trường hợp các văn bản nêu trên có quy định thuộc các trường hợp cấm hoặckhông phù hợp theo quy định của Luật Khoáng sản thì phải cấp lại giấy phép khaithác theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Việcrà soát, cấp lại giấy phép khai thác phải theo lộ trình cụ thể, bảo đảm không gâycản trở, ách tắc sản xuất của tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoángsản. Riêng việc rà soát, cấp lại giấy phép khai thác than vùng Quảng Ninh chocác đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2008;

b)Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoángsản đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; làm rõ những tồn tại, bất cập trong việc tổ chức thực hiện thẩm quyền đãđược phân cấp và kiến nghị giải pháp khắc phục. Kết quả thực hiện báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2008;

c)Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương kiểm tra và xử lý những điểm nóng về vi phạm pháp luật trongthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

3,Bộ Công Thương:

a)Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an tiếp tục tăngcường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của các doanh nghiệp trong tiêu thụ,xuất khẩu khoáng sản nhất là đối với các loại khoáng sản là quặng titan, quặngsắt, chì - kẽm, cromit, vàng, wonfram; làm rõ tính hợp pháp về nguồn quặng,chất lượng quặng xuất khẩu; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặckiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

b)Hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cácloại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyênliệu sản xuất xi măng, trình Thủ tướng Chính phủ hoặc phê duyệt theo uỷ quyềncủa Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2008;

c)Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chínhkiểm tra, làm rõ các trường hợp tổ chức, cá nhân xuất khẩu khoáng sản đã đápứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp nhậtkhác có liên quan nhưng chưa được xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xemxét, xử lý theo quy định.

4.Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra hoạt động khaithác khoáng sản trên khu vực đất quốc phòng quản lý; kiên quyết xử lý đối vớihoạt động khai thác vi phạm quy định của pháp luật về khoáng sản; kết quả thựchiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2008 .

5.Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Hải quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường,các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để làm rõ nguồn gốc, khoáng sản xuấtkhẩu trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định.

6.Tổ chức, cá nhân lập quy hoạch xây dựng khu dân cư tập trung, công trình cốđịnh ở khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc đã đượcthăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải trình kèm ý kiến bằng văn bản củacơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền theo quy định của LuậtKhoáng sản. Mọi trường hợp trình hồ sơ phê duyệt quy hoạch không có ý kiến bằngvăn bản của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền phải được bổsung và xử ]ý theo quy định của pháp luật.

7.Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quanbáo chí, phát thanh, truyền hình thường xuyên tuyên truyền chính sách, phápluật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các doanh nghiệp vànhân dân có ý thức bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.Biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, phát hiện và đấu tranh phê phán, lênán những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Chỉthị này thay thế Chỉ thị số 10/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò,khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từngày đăng Công báo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan vàỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chứcthực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quankịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng