CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 27/ 2008/CT-TTg NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2008

VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

LuậtĐấu thầu đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, tiếp đó ngày 29 tháng 9năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hànhLuật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, hiện Nghị địnhnày đã được thay thế bằng Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008(sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2008/NĐ-CP). Trên cơ sở đó, các Bộ, ngànhcó liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo thẩmquyền quy định trong Nghị định.

Việcthực hiện đấu thầu theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nêu trên đã gópphần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, tăngcường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh của công tác đấu thầu, từ đó nângcao chất lượng công trình, hàng hóa và dịch vụ tư vấn.

Tuynhiên, bên cạnh những Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt hoạtđộng đấu thầu vẫn còn nhiều cơ quan chưa thực hiện nghiêm túc quy định của phápluật về đấu thầu; văn bản hướng dẫn về đấu thầu của một số Bộ, ngành, địaphương đưa ra quy định thiếu nhất quán hoặc không phù hợp với Luật Đấu thầu gâykhó khăn trong quá trình áp dụng. Tình trạng đấu thầu hình thức, thông thầu vẫntiếp diễn; thông tin về đấu thầu chưa được cung cấp đầy đủ để đăng tải côngkhai trên Báo Đấu thầu; việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu chưathực hiện đúng quy định; nhiều địa phương lạm dụng hình thức chỉ định thầu;chưa nghiêm túc thực hiện xử lý vi phạm; chưa tuân thủ theo các mốc thời giantrong đấu thầu làm chậm trễ quá trình đấu thầu; đội ngũ cán bộ làm công tác đấuthầu còn thiếu và năng lực hạn chế.

Cáctồn tại trong công tác đấu thầu nêu trên dẫn đến hạn chế sự cạnh tranh; chấtlượng dịch vụ, hàng hóa, công trình chưa cao; thời gian thực hiện kéo dài vàtăng chi phí trong đấu thầu.

Đểkhắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường hiệu quả của công tác đấuthầu, hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tìnhhình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trịcủa doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộcnghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)Tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghịđịnh số 58/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu.

CácBộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát để sửa đổi, bãi bỏ các văn bảnhướng dẫn thực hiện đấu thầu không phù hợp, trái với quy định của Luật Đấuthầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hoặc ban hành văn bản hướng dẫn mới phù hợpvới quy định của pháp luật về đấu thầu nếu thấy cần thiết. Các văn bản hướngdẫn về đấu thầu của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp sau khi ban hành phảiđược gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu để theo dõi quản lý;

b)Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về các mốc thời gian trong đấu thầu từ khâucung cấp thông tin, đánh giá, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trongđấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án, bảo đảm chất lượng của dịch vụ, hànghóa và công trình theo yêu cầu;

c)Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp trách nhiệm trong đấu thầu theo quy định.Tăng cường vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư theo hướng tạo sự chủ động, linhhoạt trong việc tố chức thực hiện đấu thầu;

d)Cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu theo quyđịnh của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư;

đ)Chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, không chia nhỏgói thầu để tổ chức chỉ định thầu, lựa chọn hình thức hợp đồng không phù hợpvới gói thầu dẫn đến phải điều chỉnh gây chậm trễ tiến độ, lãng phí tiền củaNhà nước; tránh phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho từng gói thầu khi có đủ điềukiện để phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án;

e)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu. Lựa chọn cơ sở đàotạo đảm bảo chất lượng có uy tín, đảm bảo thời gian đào tạo tối thiểu là 3 ngàyvà cấp chứng chỉ về đấu thầu theo quy định;

g)Đẩy mạnh công tác đổi mới tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiếntrình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêucầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu vàNghị định số 58/2008/NĐ-CP ;

h)Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầutrong phạm vi Bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lýcác vi phạm pháp luật về đấu thầu (nếu có). Chấp hành nghiêm túc quy định xử lývi phạm về đấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức khôngthực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu vàgửi thông tin xử lý vi phạm về đấu thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợptheo quy định;

i)Tổ chức giải quyết tranh chấp về đấu thầu theo thẩm quyền và đảm bảo thời giantheo quy định;

k)Chấn chỉnh công tác báo cáo về đấu thầu: nâng cao chất lượng nội dung báo cáo,bảo đảm số liệu đầy đủ, trung thực và kịp thời.

2.Tổ chức thực hiện:

a)Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra,giám sát để phát hiện và yêu cầu xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trongcông tác đấu thầu, trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan nhà nước có thẩmquyền xử lý theo quy định của pháp luật;

b)Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quảntrị của doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

3.Hiệu lực thi hành: Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng