UBND TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

V/v chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thủy điện và khoáng sản

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________

Thực hiện Quy hoạch Thủy điện của Chính phủ và HĐND Tỉnh đã phê duyệt; Thực hiện Luật khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản; Các quy hoạch khoáng sản của Chính phủ và HĐND, UBND Tỉnh đã phê duyệt và chủ trương phát triển công nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong những năm qua, Tỉnh ta đã làm tốt công tác xây dựng qui hoạch, tích cực cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế chính sách rõ ràng, công khai minh bạch thu hút đầu tư, có sự thống nhất trong Lãnh đạo và tổ chức thực hiện... nên đã tạo ra được môi trường thuận lợi trong đầu tư. Lĩnh vực phát triển công nghiệp Thuỷ điện và Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có bước chuyển biến tích cực, thu hút được nhiều nhà đầu tư. Đến nay hầu hết các dự án thuỷ điện và các mỏ khoáng sản được qui hoạch đã có các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đăng ký đầu tư, một số điểm mở hoạt động bước đầu đã có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong hoạt động thuỷ điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém đó là: Công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, các ngành đối với 2 lĩnh vực này còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, sự phối hợp chưa tốt, việc quản lý của các ngành chuyên môn đối với dự án sau khi được cấp phép đầu tư còn yếu kém. Công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và uốn nắn những sai phạm trong lĩnh vực trên của các ngành chức năng chưa được thường xuyên, kịp thời.

Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án thuỷ điện, khoáng sản nhìn chung còn chưa nắm vững các qui định pháp luật, hiểu biết về lĩnh vực thủy điện, khoáng sản còn hạn chế, cá biệt có doanh nghiệp yếu về năng lực chuyên môn và khả năng tài chính, chưa làm tốt trách nhiệm chủ đầu tư dẫn đến hầu hết các dự án chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, qui trình, qui phạm đầu tư theo Luật xây dựng, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật khoáng sản, Luật môi trường và các văn bản pháp quy liên quan khác đã qui định. Đặc biệt có doanh nghiệp cố tình làm sai quy định của Nhà nước gây ra hậu quả xấu (như tự ý hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp nước ngoài để xảy ra tranh chấp, có dự án làm ngang, làm tắt, nảy sinh tranh chấp nội bộ dẫn đến việc thực thi dự án chậm và ảnh hưởng môi trường đầu tư nói chung...).

Để hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Pháp luật và theo tinh thần Kết luận số: 108 - KL/TU, ngày 19/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành chức năng liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy điện và khoáng sản( từ khâu cho chủ trương đên việc câp phép khai thác, chê biên, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện nghĩa vụ Tài chính với Nhà nước) đảm bảo cho các lĩnh vực trên hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, có hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành (Kế hoạch và đầu tư, Công nghiệp, Tài nguyên và môi trường, Lao động thương binh và xã hội) phải có biện pháp cụ thể để khắc phục ngay những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy điện và khoáng sản, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ năng lực để đảm nhiệm công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và kịp thời uốn nắn, xử lý các vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đổi với hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn; Quản lý nhân, hộ khẩu; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong khu vực có các dự án đầu tư triển khai.

4. Đối với Chủ đầu tư các dự án thuỷ điện, khoáng sản: Ngoài việc thực hiện nghiêm quy định của Pháp luật trong hoạt động thủy điện và khoáng sản, yêu cầu các tổ chức, cá nhân được giao chủ đầu tư các dự án phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Cần xem xét kỹ lưỡng các điều kiện trước khi quyết định đầu tư để tránh rủi ro, thiệt hại về kinh tế. Dự án lập phải cụ thể, xác định rõ phương án sản xuất, quy mô, hình thức khai thác, chế biến, sử dụng lao động, tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả sản xuất, nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, với địa phương.. .và phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro (Nếu xảy ra).

- Việc khai thác khoáng sản phải đi đôi với chế biến (Tuyển, luyện) để tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Nghiêm cấm việc xuất khẩu quặng thô ra khỏi địa bàn tỉnh (quặng không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương); Việc xuất khẩu quặng đủ tiêu chuẩn phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài để đầu tư phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật đầu tư, xem xét kỹ tư cách pháp nhân liên doanh, hiệu quả và hình thức hợp tác đầu tư ...để tránh tranh chấp hợp đồng và xảy ra hậu quả xấu cho các bên khi tham gia liên doanh.

- Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân địa phương (nơi có hoạt động khoáng sản) theo quy định tại điều 7 - Luật khoáng sản, các chủ đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản có trách nhiệm cam kết tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai tại địa phương ...

UBND tỉnh sẽ xem xét ưu tiên cấp phép hoạt động thủy điện, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có cam kết thực hiện tốt quy định của Pháp luật và thực hiện các điều kiện: Doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh Hà Giang; Cam kết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương ở mức cao; Các hợp đồng xuất khẩu quặng sang Trung Quốc phải thực hiện việc xuất khẩu qua cửa khẩu Thanh Thủy; Ký quỹ bảo lãnh dự án; Có phương án chế biến sâu đối với khoáng sản kim loại....

5. Trước mắt, yêu cầu các cấp, các ngành và các Chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nội dung công việc để khắc phục tồn tại nhằm chấn chỉnh hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

a. Đối với các dự án thuỷ điện:

a. 1. Đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sở Công nghiệp phải chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư bổ sung, làm đủ các thủ tục hành chính còn thiếu, đối với doanh nghiệp chưa triển khai thi công phải hoàn thành ngay các thủ tục để thi công đúng giấy phép đã cấp.

Việc hoàn tất thủ tục phải triển khai xong trong tháng 12/2007. Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành thực hiện đúng các qui định của luật đầu tư, chậm nhất tháng 02/2008 Sở Công nghiệp phải tổng hợp báo cáo ƯBND Tỉnh xem xét xử lý đúng qui định.

a.2. Đối với các dự án thuỷ điện mới đã có chủ trương giao cho các chủ đầu tư nay đang triển khai các thủ tục đầu tư. Sở Công nghiệp chủ trì cùng Sở kế hoạch đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư tích cực triển khai ngay. Dự án nào triển khai chậm quá 12 tháng kể từ ngày thông báo chủ trương mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án để cấp phép, Sở Công nghiệp tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc khách quan (nếu có). Dự án không triển khai thì tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư.

a.3. Đổi với dự án qui hoạch thuỷ điện giai đoạn 2 (2007 - 2015 - 2020) Sở Công nghiệp phải khẩn trương hoàn thành để thẩm định, thoả thuận với Bộ Công Thương trong năm 2007 để UBND Tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt trong quý 1/2008. Việc qui hoạch thuỷ điện phải thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh là làm thành nhiều bậc thang, giảm thiểu tối đa chi phí GPMB, thiệt hại về đất sản xuất và tài sản của nhân dân.

a.4. Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, các ngành liên quan khi xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đều phải thẩm tra chặt chẽ các điều kiện theo đúng qui định của nhà nước hiện hành.

Đối với các Doanh nghiệp ngoài tỉnh đã và đang đầu tư thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giao cho Sở Kế hoạch đầu tư thỏa thuận, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục về tư cách pháp nhân theo hướng lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Giang để thuận lợi cho công tác quản lý của Nhà nước và cho hoạt động của doanh nghiệp.

b. Đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản

b.l. Đối với các dự án đã được cấp phép khai thác khoáng sản hiện còn hiệu lực, giao cho Sở Công nghiệp chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, bổ xung các thủ tục hành chính còn thiếu (nếu có) theo đúng các qui định của nhà nước.

Chậm nhất 30/12/2007 các dự án này phải hoàn thành các thủ tục, sau thời điểm qui định nêu trên các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc, Sở Công nghiệp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ra thông báo ngừng hoạt động với các doanh nghiệp vi phạm.

b.2. Đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, UBND tỉnh đã cho chủ trương đầu tư đến nay đã quá 12 tháng các chủ đầu tư không có báo cáo tiến độ thực hiện hoặc qua kiểm tra chủ đầu tư chưa thực hiện thì sở Tài nguyên và môi trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công nghiệp thống nhất báo cáo UBND tỉnh phương án thu hồi chủ trương đầu tư để chuyển cho doanh nghiệp khác đầu tư.

Đối với các dự án đã có triển khai các thủ tục cấp phép đầu tư nhưng chậm do khách quan : Chờ duyệt qui hoạch, chờ thủ tục các Bộ Trung ương, chờ kết quả khảo sát thăm dò ... thì yêu cầu các chủ đầu tư phải tích cực triển khai khẩn trương và có báo cáo để UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn của các dự án đó.

b.3. Đối với các dự án mới được xúc tiến thu thập tài liệu, khảo sát sơ bộ để có căn cứ đề xuất cho chủ trương đầu tư, sở Tài nguyên môi trường chỉ đạo, kiểm tra các doanh ngiệp triển khai, tối đa là 6 tháng kể từ ngày cho chủ trương, doanh nghiệp nào không kết thúc đều báo cáo UBND Tỉnh thu hồi chủ trương. Doanh nghiệp nào có báo cáo sau khảo sát sơ bộ và chính thức xin lập dự án đầu tư thì sở Tài nguyên môi trường tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh xem xét trình Tỉnh uỷ cho chủ trương thực hiện.

b.4. Tiến hành rà soát các dự án khai thác, chế biến khoáng sản đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn Chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo hướng khai thác đi đôi với tuyến, luyện (riêng đối với khâu luyện kim hoặc sau kim loại đối với một số loại khoáng sản Tỉnh sẽ cho chủ trương lập nhà máy luyện kim tập trung, doanh nghiệp được cấp mỏ chiếm tỷ trọng ít phải chấp nhận cung cấp quặng cho nhà máy khi đã xây dựng) nhằm thực hiện nghiêm túc qui định của Luật Khoáng sản là tiết kiệm tài nguyên, tránh xuất khẩu khoáng sản thô. Doanh nghiệp nào chưa đáp ứng yêu câu này, sở Công nghiệp thống kê báo cáo UBND Tỉnh xem xét chấn chỉnh, xử lý.

b.5. Giao cho sở Tài nguyên và môi trường rà soát tất cả các giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo luật khoáng sản cũ đến nay đã hết hạn để trình UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đúng hạn không loại trừ bất cứ trường hợp nào.

b.6. Đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản có hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua thiết bị, kỹ thuật với đối tác nước ngoài (kể cả dự án cũ và dự án đầu tư mới) phải thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp Luật. Sở Kế hoạch đầu tư căn cứ Luật đầu tư, rà soát báo cáo UBND Tỉnh chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho đúng quy định hiện hành. Các dự án liên doanh mới đều phải tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ xin chủ trương trước khi thực hiện.

b.7. Sở Tài nguyên và môi trường và sở Kế hoạch đầu tư khi triển khai đề xuất cấp giấy phép khai thác mỏ và cấp giấy chứng nhận đầu tư phải thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn và các điều kiện khác của các chủ đầu tư theo quy định(trên cơ sở phối hợp với các ngành liên quan như: Công nghiệp, Thuế, Tài chính, Ngân hàng). Doanh nghiệp nào không đủ điều kiện tối thiểu theo Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật khoáng sản và các văn bản pháp luật liên quan khác thì không đề xuất cấp giấy phép khai thác và chứng nhận đầu tư.

b.8. Giao cho sở Giao thông vận tải chủ trì lập phương án giao cho các doanh nghiệp sử dụng thường xuyên 1 số tuyến đường do Tỉnh quản lý, có trách nhiệm tham gia đàu tư, duy tu, sửa chữa thường xuyên theo chỉ đạo của Bộ Tài chính để giảm chi phí đầu tư ngân sách địa phương (trình UBND tỉnh trong tháng 12/2007 - trước khi trình cần tổ chức tư vấn với ngành Tài chính, Xây dựng và 1 số huyện, thị liên quan).

b.9. Trong khi chưa khoanh định được khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản. Quy hoạch một số loại khoáng sản chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao cho sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tư vấn với các ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa - thông tin, Công an, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện có khoáng sản về những nội dung liên quan trước khi báo cáo cấp có thâm quyền cho phép các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản.

6. Giao cho Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động thuỷ điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2008 tại một số dự án trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.

7. Chế độ thông tin báo cáo: Các chủ trương, các Quyết định cấp chứng nhận đầu tư, cấp phép hoạt động thủy điện, khoáng sản, Các báo cáo kết quả thẩm định ...của UBND tỉnh và của các ngành chức năng phải báo cáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và gửi các ngành, các địa phương liên quan.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô