UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Triển khai thực hiện Chĩ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29

tháng 10 năm 1999 của Thủ Tướng Chính phủ

Ngày 29 tháng 10 năm 1999 Thủ Tướng Chính phủ có Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg về "cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt đề thực hành tiết kiệm trong việc tố chức các cuộc họp và hội nghị". Đây là văn bản quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt dộng của bộ máy hành chính Nhà nước. Đề triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phù, ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1- Từ nay cho đến ngày 10 tháng 12 năm 1999, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phô (gọi tắt là Giám đôc các sở), Chủ tịch UBND các quận, huyện phải tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo và công chức, nhân viên cơ quan, địa phương mình. Việc tổ chức quán triệt phải nghiêm túc, không làm lấy lệ và phải đề ra biện pháp hành động cụ thế;

2- Sau khi quán triệt, Giám đốc các Sở, Chủ tịch ƯBND các quận, huyện phải trực tiếp chỉ đạo việc rà soát lại kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong việc sử dụng kinh phí ngân sách chi tiêu cho các cuộc họp, hội nghị ở đơn vị, địa phương mình; có biện pháp kiếm tra, giám sát chặt chè đế mọi chi tiêu đều phải thực hiện theo đúng chê độ, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước đã ban hành;

3- Việc tổ chức các cuộc họp do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ trì phải được tính toán, cân nhắc cụ thế theo hướng :

a) Chỉ tố chức cuộc họp khi thật sự cần thiết; nếu nội dung cần triển khai có thể thực hiện thông qua việc chỉ đạo bằng văn bản thì không tổ chức họp;

b) Nội dung dự kiến họp phải dược chuẩn bị thật chu đáo; trong trường hợp cần lấy ý kiến các ngành, dịa phương thì dự thảo văn bản đưa ra tại cuộc họp nhâ"t thiết phải được gửi trước; thành viên tham dự họp phải hết sức hạn chế; chỉ mời những người trực tiếp liên quan đến nội dung họp;

c) Thời gian họp về một nội dung không được kéo dài quá 1 ngày (đôi với cuộc họp do ƯBND thành phố tổ chức) và không quá một buổi (đối với cuộc họp do Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện tố chức);

4- Từ nay, các ngành thuộc thành phố tuyệt đối không được tổ chức hội nghị toàn ngành đế sơ kết, tổng kết công tác hàng quý, 6 tháng và hàng năm. Trường hợp cần tồ chức Hội nghị chuyên đề hoặc tập huân nghiệp vụ thì phải báo cáo và chỉ được tố chức sau khi có ý kiến đồng ý cùa Chủ tịch ƯBND thành phố về nội dung, thành phần tham dự và thời gian hội nghị phải chấp hành theo đúng quy định tại điểm b, c khoản 3 Chỉ thị này;

5- Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện việc kiềm soát chi tiêu cho các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phô, bảo đảm theo đúng quy định chung của Nhà nước và Chỉ thị này; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất ƯBND thành phố về biện pháp xử lý đôi vđi nhừng cơ quan, đơn vị vi phạm; kiên quyết xuất toán đối với các khoản chi sai quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND thành phố về các khoản chi tiêu cuộc họp, hội nghị của các ngành, địa phương đã được bô trí trong dự toán chi ngân sách năm 1999 nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết đế UBND thành phô có chỉ dạo cụ thế.

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có liên quan triển khai thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, cần phản ánh ngay về UBND thành phố (thông qua Sở Tài chính - vật giá) để kịp thời chỉ đạo..

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh