UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng

__________________

Thời gian qua, việc tổ chúc thực hiện Chỉ thị số 12 CT/TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương, các ngành chúc năng đã có nhiều cố gắng, tình hình cháy rừng giảm so với những năm trước. Tuy nhiên gần đây ở một số địa phương, một số vùng thuộc các huyện Hương Khê, Hương Scm, Vũ Quang, Kỳ Anh... tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, mua bán kinh doanh động vật rừng diễn biến phúc tạp; số vụ việc chống người thi hành công vụ gia tăng nhưng chưa được xử lý triệt để. Nguyên nhân của tình trạng trên do một số địa phương, chủ rừng và ngành kiểm lâm thực hiện chưa quyết liệt, không thường xuyên, thiếu đồng bộ, có hiện tượng buông lỏng trong kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Việc phối họp giữa các cấp, các ngành có lúc có noi chưa chặt chẽ, xử lý chưa kiên quyết, hiệu quả chưa cao.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1.Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối họp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các địa phương thành lập Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp theo hướng sáp nhập Ban chỉ đạo thục hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg và Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng theo tinh thần Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phũ và Công văn số 3233/BNN-KL ngày 04/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.UBND các huyện, thị xã có rừng khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ huyện đến xã; ở những địa bàn trọng yếu (các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang) tổ chức lực lượng liên ngành phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản bất hợp pháp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối họp các ngành chức năng xử lý dứt điểm các vụ tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật.

Kiểm điểm nghiêm túc vai trò trách nhiệm của các địa phương, chủ rừng, các ngành liên quan trong việc tổ chúc thực hiện Chỉ thị số 12 CT/TTg; địa phương nào để xẩy ra tìụh trạng chặt phá rừng, cháy rừng, khai thác rừng trái phép thì phải xem xét để xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã, huyện đó.

3.Chi cục kiểm lâm tổ chúc thục hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tổ chức quán triệt, phổ biến trong toàn lực lượng và chính quyền địa phương, nhân dân về tình hình và nhiệm vụ cấp bách bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vói phương châm bám địa bàn, quản lý toàn diện tại gốc mọi hoạt động: khai thác, sử dụng rừng, chế biến, kinh doanh, lưu thông lâm sản, săn bắn, giết mổ động vật rừng.

Rà soát, kiểm tra lại các tuyến đường có rào chắn (barie) kiểm soát lâm sản trước đây đã dừng hoạt động theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tại các điểm nút, tuyến đường quan trọng, chỉ đạo các Hạt kiểm lâm rà soát, nắm chắc diễn biến tình hình ở địa phương, các tụ điểm, các vùng, các tuyến đường thường xẩy ra các hành vi khai thác, buôn bán, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép, phối hợp tổ chúc lực lượng kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, vùng giáp ranh Hà Tĩnh và Quảng Bình, khu vực hồ Bộc Nguyên - Kẻ Gỗ, các tuyến đường 12, 21, 15A, 8A, tỉnh lộ 5 V.V.. Tăng cường lực lượng kiểm lâm về địa bàn xa và những nơi trọng yếu để ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển lâm sản trái pliép tại cửa rừng và các tuyến đường. Phối hợp vói các ngành Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật; phối họp UBND các xa kiểm tra nắm chắc các đối tượng, các xưởng cưa, xẻ gỗ hoạt động trái phép để phân loại, tập trung xử lý; chỉ đạo hướng dẫn các chủ rừng tuần tra, canh gác, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ diện tích rừng đang quản lý, sử dụng; tuyên truyền vận động nhân dân thục hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Kiểm điểm đánh giá, nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo và tổ chúc thực hiện Chỉ thị số 12 CT/TTg trong thời gian qua, triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Hạt, trạm, kiểm lâm địa bàn nào để xẩy ra tình trạng khai thác, chặt phá, buôn bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép thì người đứng đầu cơ quan đó phải bị xử lý kỷ luật; Tổ chức tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 trước ngày 30/01/2007.

4.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng đã được phê duyệt, xác định ranh giới quản lý sử dụng của chủ rừng đối với từng loại rừng, quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Những vùng rừng và đất lâm nghiệp đã quy hoạch để thu hồi, giao lại cho nhân dân quản lý phải có kế hoạch tổ chức bàn giao sớm cho chủ mới quản lý. Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lầm nghiệp cho các huyện, thị xã.

5.Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối họp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền các cấp bố trí lực lượng truy quét, kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh xử lý kịp thòi các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, tái phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, dung túng, bao che, tiếp tay cho lâm tặc.

6.Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối họp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; nêu gương các điển hình tiên tiến, phản ánh đúng các vấn đề bất cập hoặc những sai phạm của các địa phương, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

7.Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhàn dân tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng, phối họp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm.

Giao Chi cục Kiểm lâm theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng họp định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Kiểm lâm theo quy định.

Yêu cầu các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan triển khai thục hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Minh Kỳ