THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 346/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về nhiệm vụ quyền hạn cục khuyến nông

và khuyến nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 _________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về công tác khuyến nông;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục khuyến nông và khuyến lâm là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trồng trọt (trừ trồng rừng), chăn nuôi và chủ trương về công tác khuyến nông và khuyến lâm của Chính phủ.

Cục khuyến nông và khuyến lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản riêng.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.Căn cứ vào Nghị định 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định về công tác khuyến nông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Cục khuyến nông và khuyến lâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải