CHÍNH PHỦ
Số: 394/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về chế độ sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức sinh hoạt phí hàng tháng của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

1/ Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) bằng 0,4 hệ số lương tối thiểu (48.000 đồng/tháng).

2/ Đại biểu Hội đồng nhân cấp huyện (huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã) bằng 0,3 hệ số lương tối thiểu (36.000 đồng/tháng) 3/ Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) bằng 0,2 hệ số lương tối thiểu (24.000 đồng/ tháng).

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do ngân sách địa phương đài thọ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong trường hợp được bầu ở hai cấp Đại biểu Hôi đồng nhân dân (kể cả Đại biểu Quốc hội) chỉ được hưởng mức sinh hoạt phí ở cấp cao hơn.

Điều 4. Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Phan Văn Khải