CHÍNH PHỦ
Số: 403/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1995

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật chưa được coi trọng: Uỷ ban nhân dân các cấp buông lỏng quản lý công tác này, thiếu quan tâm chỉ đạo các tổ chức thú y thuộc quyền quản lý của mình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Thú y; cơ quan thú y các cấp hoạt động chưa hiệu quả; các cơ sở giết mổ, điểm giết mổ trên phạm vi cả nước còn có nhiều vi phạm pháp luật về thú y, hoạt động không có giấy phép của cấp có thẩm quyền, không có sự kiểm soát của cơ quan thú y và cơ quan thuế; trong một thời gian dài, thực phẩm nguồn gốc động vật không qua kiểm tra vệ sinh thú y, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y mà vẫn lưu thông trên thị trường, làm lây lan dịch bệnh, làm ảnh hưởng sức khoẻ của người tiêu dùng, nhất là ở thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chấn chỉnh ngay công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật; tăng cường chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y tại các ngành, các địa phương; phối hợp với Bộ Thương mại ban hành quy chế hành nghề và cấp giấy phép hành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Nghị định số 2-CP ngày 5-1-1995 của Chính phủ.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm phải chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thú y. Trước mắt, chỉ đạo các cơ quan thú y thuộc địa phương mình và soát lại các cơ sở giết mổ động vật; chỉ cấp giấy phép cho các cơ sở có đủ điều kiện vệ sinh thú y; kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật hoặc không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y ở các lò mổ, điểm giết mổ, tất cả thực phẩm động vật lưu thông trên thị trường phải qua kiểm tra vệ sinh thú y, có đóng dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

3. Các Bộ Thương mại, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện ngay các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật và thu thuế sát sinh.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này ở ngành, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện lên Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm theo dõi việc thi hành Chỉ thị này và thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Phan Văn Khải