THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 417/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáodục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 12-CT/TWcủa Bộ Chính trị) và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 củaChính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi tắt là Nghị định số116/2007/NĐ-CP của Chính phủ), trong những năm qua, nhất là năm 2009 công tácgiáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) đã được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoànthể Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh thành lập (gọi tắt là cơ quan, tổ chức Trung ương), Đảng ủy, Bộ Tư lệnhcác quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnhđạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nhận thức và tráchnhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổchức được nâng cao, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tácGDQP-AN cho học sinh, sinh viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cốnền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiệncông tác GDQP-AN trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thựchiện công tác GDQP-AN ở một số địa phương, cơ quan tổ chức Trung ương chưa toàndiện; nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cảcán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác GDQP-ANchưa sâu sắc, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức Trung ương chưa tổ chứcbồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQP-AN) cho các đối tượng theo Chỉthị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ,nhất là đối tượng 3, 4, 5 thuộc Bộ, ngành quản lý. Sự phối hợp giữa các ban,ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổchức thực hiện công tác GDQP-AN còn thiếu chặt chẽ.

- Đội ngũ giáo viên GDQP-AN cònthiếu về số lượng và yếu về chất lượng, nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếugiáo viên chuyên trách theo quy định, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cònthiếu, chất lượng môn học GDQP-AN của học sinh, sinh viên ở một số trường trunghọc phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng, đại học cònnhiều hạn chế.

Để phát huy thành tích đã đạt được,khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tácGDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các cơ quan, tổ chức Trung ương,các quân khu, địa phương và cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thựchiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số116/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16 tháng 4 năm 2008của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn KTQP-AN đối với cán bộ, đảng viên vàcác văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác GDQP-AN; tăng cường chỉđạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, vậndụng linh hoạt các hình thức học tập trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, yêu cầu giáodục, bồi dưỡng KTQP-AN, nội dung chương trình, thời gian học tập và chỉ tiêu vềsố lượng. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng KTQP-AN chocác đối tượng, trọng tâm là đối tượng 2, 3, 4, 5 ở các cơ quan, tổ chức Trungương.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chứcTrung ương, các quân khu, địa phương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tácGDQP-AN (2001-2010) bảo đảm mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩntrương triển khai thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên GDQP-AN để đến năm 2016 cáctrường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có đủ giáoviên chuyên trách theo yêu cầu; nghiên cứu đào tạo giảng viên GDQP-AN cho cáctrường đại học, cao đẳng; có chế độ, chính sách trong đào tạo và sử dụng sauđào tạo đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN; phối hợp với Bộ Quốcphòng nghiên cứu, thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sỹquan biệt phái cho các trung tâm GDQP-AN sinh viên, các trường đại học, caođẳng để nâng cao chất lượng GDQP-AN tại các cơ sở này.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp với BanThường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng KTQP-ANcho các đồng chí được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòngViệt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu tổ chứcbồi dưỡng KTQP-AN cho đội ngũ văn nghệ sỹ ngoài các đối tượng quy định tại Nghịđịnh số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng nghiên cứu điều chỉnh mộtsố nội dung GDQP-AN cho phù hợp với đối tượng là sinh viên các trường văn hóa,nghệ thuật.

5. Bộ Thông tin và Truyền thôngphối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương tiếp tục tổ chứccác lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơquan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, góp phần làm tốt việctuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụĐại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễlớn của đất nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền GDQP-AN trên cácphương tiện thông tin đại chúng nhất là Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nóiViệt Nam và Đài Truyền hình kỹ thuật số. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tinvà Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp nghiên cứu, thống nhất đề xuấtviệc mở kênh truyền hình GDQP-AN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính bảo đảm ngân sách xây dựng và củng cố các trung tâm GDQP sinh viên theoQuyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003, Quyết định số 104/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm GDQP-AN tại các nhà trường quânđội.

7. Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng,củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Hàng không, câu lạcbộ Hàng hải, góp phần bổ sung lực lượng cho quân đội; phối hợp tổ chức Đại lễ1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo kế hoạch của Hội đồng GDQP-AN Trung ương.

8. Hội đồng GDQP-AN các cấp thườngxuyên kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt việc kiểmtra công tác GDQP-AN theo kế hoạch ở tất cả các cấp, trọng tâm là các cơ quan,tổ chức Trung ương, đưa công tác kiểm tra thành nền nếp và có chiều sâu, tránhphô trương, hình thức.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chứcTrung ương, Bộ Tư lệnh các quân khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội đồng GDQP-AN các cấp,các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Các Đại học: Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TPHCM;
- Các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, BTL Thủ đô Hà Nội;
- Thành viên HĐGDQP-ANTW;
- Cơ quan thường trực HĐGDQP-ANTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân