UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2010/CT-UBND

Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤCTHỰC HIỆN CÔNG TÁC KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hànhmột số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụkê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số37/2007/NĐ-CP UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và Thủ trưởngcác cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác chỉ đạo và tổchức triển khai thực hiện về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Tuy nhiên,qua kiểm tra, việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập ở một số địa phương, đơnvị thực hiện chưa nghiêm túc; thời gian tiến hành kê khai chưa đúng theo quyđịnh; việc lưu trữ hồ sơ và các bản kê khai cũng như việc tổng hợp báo cáokhông đúng quy định.

Để thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản,thu nhập của các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế và các sở, ban, ngànhtrên địa bàn tỉnh nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệuquả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, UBNDtỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức thực hiệnnghiêm túc Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTgngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày22/01/2010 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phươngphải xác định việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập là nhiệm vụ phải thựchiện hằng năm; do đó, phải chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách công tác tổchức, cán bộ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm triển khai, đôn đốc thựchiện công tác kê khai cũng như lưu giữ bản kê khai của cơ quan, đơn vị; trangbị cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản,thu nhập của cơ quan, đơn vị mình đúng theo quy định.

3. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổchức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Thông tư2442/2007/TT-TTCP và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh theo chỉđạo của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tập huấn Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2010.Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh định kỳ hằng năm thành lập Đoàn kiểm tra liênngành tổ chức kiểm tra để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác kê khai đối vớicác đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế tổ chức sơ kết 03 nămthực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Thông tư 2442/2007/TT-TTCP và Quyết địnhsố 85/2008/QĐ-TTg theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ để đánh giá những mặtlàm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnhcông tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian tới. Đồng thời, tổchức tập huấn Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chínhphủ; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/12/2010.

5. Hằng năm, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huếthực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và báo cáo theo yêucầu công tác kê khai minh bạch tài sản (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáoUBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao