THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 494/CT-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁCDỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Thực hiện quy định tại điểm b và ckhoản 1 Điều 13 của Luật Đấu thầu về điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế, căn cứNghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về nhữnggiải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tếvà bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoànkinh tế, Tổng công ty nhà nước, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước, cáccơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốnnhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu, thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với việc tổ chức lựa chọnnhà thầu

a) Khi phân chia các gói thầu thuộcdự án, đề án, chương trình, dự toán đối với mua sắm thường xuyên (sau đây gọitắt là các dự án) sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải căn cứ tính chất kỹthuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án, cần bảo đảm gói thầucó quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảođảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận đượchợp đồng, tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước.

b) Đối với đấu thầu mua sắm hànghóa, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nướckhông đáp ứng được yêu cầu của gói thầu hoặc trong nước chưa đủ khả năng sảnxuất hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự ánsử dụng vốn ODA.

c) Đối với các gói thầu xây lắp,chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứngyêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứngyêu cầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dựán sử dụng vốn ODA. Trong trường hợp này cần có cơ chế khuyến khích các nhàthầu trong nước liên danh với các nhà thầu quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệmvà tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

d) Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu,trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải đưa ra yêu cầu về việc chào thầu bằngđồng Việt Nam đối với các chi phí trong nước; chỉ cho phép các nhà thầu chàothầu bằng ngoại tệ đối với các nội dung chi phí (hàng hóa, dịch vụ) có nguồngốc từ nước ngoài khi trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu mà nhà thầu phảinhập khẩu từ nước ngoài.

đ) Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bênmời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho phép sử dụng lao động nướcngoài khi lao động trong nước, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu thực hiện góithầu.

e) Nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầuquốc tế gói thầu EPC đối với các dự án trong đó có nhiều phần công việc mà cácnhà thầu Việt Nam có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp.

2. Tổ chức thực hiện

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủtịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, trong phạmvi quản lý của mình chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc quán triệttinh thần của Chỉ thị này.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện;kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúngChỉ thị này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng