CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 63/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1988

CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 63/CT NGÀY 10-3-1988

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THI HÀNH PHÁP LỆNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG ĐIỀU LỆ THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP,

ĐIỀU LỆ THUẾ HÀNG HOÁ.

Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp, thuế hàng hoá; Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 9-HĐBT ngày 30-1-1988 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh.

Nhiệm vụ thu thuế công thương nghiệp trong thời gian tới rất nặng nề. Ngoài việc thu các loại thuế hiện hành theo Pháp lệnh và Nghị định nói trên, ngành thuế công thương nghiệp còn phải thu phí giao thông, lệ phí trước bạ và các thứ thuế mới sẽ ban hành.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện tốt những việc dưới đây:

1. Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp, thuế hàng hoá, nhằm động viên đóng góp công bằng, hợp lý giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư, góp phần thúc đẩy công cuộc sử dụng và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, xoá bỏ tư sản thương nghiệp, lập lại trật tự trên thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu.

Cần quan tâm chỉ đạo, không khoán trắng cho ngành chuyên môn, tổ chức phối hợp chặt chẽ hoạt động của các ngành, các cấp ở địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách thuế công thương nghiệp. Phải quản lý thu thuế theo đúng pháp luật, bám sát hoạt động kinh doanh công thương nghiệp và tình hình biến động giá cả thị trường, kịp thời điều chỉnh doanh thu và mức thuế hàng tháng theo sát thời giá, nhất là thuế thương nghiệp; quản lý thu thuế tại gốc, dựa vào chính quyền phường, xã để thực hiện việc thu thuế và phát hiện, đấu tranh chống trốn thuế, lậu thuế, kinh doanh trái phép, đầu cơ buôn lậu, tàng trữ hàng cấm, làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả, nhập lậu hàng hoá qua biên giới.

2. Thường xuyên tuyên truyền, giải thích chính sách thuế công thương nghiệp của Đảng và Nhà nước, làm cho mọi người hiểu chính sách, đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện chính sách thuế, thực hiện việc công khai doanh thu và mức thuế để "dân biết, dân kiểm tra", nhằm hạn chế và xoá những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp.

3. Bộ Tài chính bàn với Ngân hàng Nhà nước tổ chức lại việc thu thuế công thương nghiệp theo hướng nhân viên thuế phải thông báo mức thuế để các hộ kinh doanh mang nộp thuế tại Ngân hàng; không để nhân viên ngành thuế trực tiếp thu thuế của các hộ kinh doanh như hiện nay.

Cần thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội trong ngành thuế công thương nghiệp, lựa chọn và bố trí đủ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất tốt, có năng lực cho ngành thuế. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành thuế những cán bộ thoái hoá biến chất tham ô móc ngoặc, nhận hối lộ v.v...; mặt khác cần hết sức chăm lo động viên cán bộ thuế về tinh thần, chăm lo đời sống vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ thuế yên tâm công tác.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Đoàn Duy Thành