THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 64/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1980

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 64/TTG NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1980 VỀ VIỆC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐIỀU TRA
CƠ BẢN TÀI NGUYÊN VÀ PHÂN VÙNG QUY HOẠCH KINH TẾ

Thực hiện các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng và Chính phủ, trong thời gian qua, các ngành và các địa phương đã tiến hành điều tra cơ bản tài nguyên và xây dựng phương án phân vùng quy hoạch kinh tế. Những kết quả đầu tiên đã làm sáng tỏ thêm về tiềm lực của đất nước và góp phần vào việc xây dựng quy hoạch sản xuất, bố trí kế hoạch kinh tế có căn cứ khoa học hơn.

Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, nội dung phức tạp, có quan hệ đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thuật; liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng việc tiến hành vừa qua chưa đồng bộ và còn nhiều mặt tồn tại và hạn chế.

Để kiểm tra, đánh giá các tài liệu điều tra cơ bản và công tác phân vùng quy hoạch trong thời gian qua và đề ra chương trình, biện pháp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, phục vụ tốt cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 - 1985) và phương án quy hoạch kinh tế giai đoạn 1981 - 1990, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổ chức hội nghị bàn về công tác điều tra cơ bản tài nguyên và phân vùng quy hoạch nhằm:

a. Kiểm điểm tình hình điều tra cơ bản tài nguyên, thông báo những kết quả và thống nhất việc đánh giá tổng hợp và sử dụng tài liệu về tài nguyên; thông báo những kết quả nghiên cứu về điều tra tài nguyên, điều tra môi trường; xác định phương pháp luận của công tác phân vùng quy hoạch; rút kinh nghiệm về công tác điều tra cơ bản thời gian qua để bổ sung cho thời gian tới.

b. Kiểm điểm công tác phân vùng quy hoạch hai năm 1978 - 1979, đánh giá kết quả công tác đã làm được (nhất là về quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh và huyện) và rút ra những kinh nghiệm về nội dung, phương pháp nhằm chỉ đạo để làm tiếp trong thời gian tới.

c. Đề ra chương trình thống nhất phối hợp về điều tra tài nguyên và phân vùng quy hoạch cho thời gian tới, trước mắt là chương trình năm 1980 nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 - 1985).

d. Đề ra biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hệ thống tổ chức làm công tác phân vùng quy hoạch từ Trung ương đến địa phương.

2. Các ngành và các địa phương phải chuẩn bị cho hội nghị:

Các ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương phải tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên và công tác phân vùng quy hoạch của ngành mình, địa phương mình, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các vấn đề để tham gia vào nội dung hội nghị. Việc kiểm điểm này phải làm xong trước ngày 20 tháng 3 năm 1980 để đầu tháng 4 Chính phủ mở hội nghị với các ngành và địa phương.

Các cơ quan sau đây có trách nhiệm chuẩn bị một số báo cáo chính:

- Uỷ ban phân vùng kinh tế trung ương chuẩn bị báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác phân vùng quy hoạch thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ về công tác này cho thời gian tới. Bàn với các địa phương để chọn và xây dựng một số báo cáo điển hình của tỉnh, của huyện và của một số đơn vị cơ sở.

- Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học Việt Nam chuẩn bị báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên.

- Các ngành Trung ương, nhất là các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải, Hải sản, Điện và than, Cơ khí và luyện kim, Xây dựng..., các Tổng cục địa chất, Khí tượng thuỷ văn, Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước, báo cáo kết quả công tác điều tra quy hoạch ngành, các dự án quy hoạch, quy hoạch các vùng chuyên canh lớn, một số phức hợp kinh tế...

3. Thành lập Ban trù bị hội nghị gồm có các đồng chí sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương, Trưởng ban;

2. Đồng chí Bùi Huy Đáp, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Phó trưởng ban;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chuyên viên cao cấp Viện phân vùng quy hoạch Trung ương, Phó trưởng ban;

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngà, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ viên;

5. Đồng chí Nguyễn Văn Chiển, Phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Uỷ viên;

Ban trù bị có nhiệm vụ đề ra kế hoạch công tác cụ thể để phối hợp chuẩn bị nội dung cho hội nghị, đôn đốc và hướng dẫn các ngành, các địa phương chuẩn bị nội dung các báo cáo, cử tổ thư ký gồm một số cán bộ của các ngành để theo dõi tổng hợp và làm các văn kiện của hội nghị.

Đây là một hội nghị quan trọng đầu tiên của cả nước về công tác điều tra cơ bản và phân vùng quy hoạch, đề cập đến những nội dung rộng lớn, nhưng thời gian chuẩn bị không nhiều. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành trung ương và các địa phương căn cứ vào nội dung yêu cầu trên đây và theo sự hướng dẫn của Uỷ ban phân vùng kinh tế Trung ương và Ban Trù bị hội nghị để chuẩn bị cho thật tốt hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Chí Công