CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 66/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1988

CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 66/CT NGÀY 16-3-1988

VỀ VIỆC KẾT THÚC VIỆC THANH TOÁN CÁC KHOẢN NHÀ NƯỚC

VAY DÂN TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ.

Từ cuối năm 1979 đến nay, Nhà nước đã có chủ trương thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (Chỉ thị số 108-CT ngày 28-3-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các Thông tư số 21-TC/HCVX ngày 11-12-1979, số 25-TC/HCVX ngày 28-5-1985 của Bộ Tài chính).

Các tỉnh, thành phố đã quan tâm thực hiện chủ trương đó. Đến nay hầu hết các khoản Nhà nước vay dân đều đã được thanh toán, một số trường hợp chưa thanh toán được là do không còn chứng từ gốc, người tự khai và người xác nhận không rõ ràng, không có điều kiện thẩm tra lại.

Để kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định bổ sung một số điểm dưới đây:

1. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 Nhà nước tiếp tục thanh toán những khoản nợ mà người cho vay còn đủ chứng từ gốc, bao gồm:

a) Công phiếu kháng chiến phát hành các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952.

b) Công trái quốc gia phát hành năm 1951.

c) Công thái Nam bộ phát hành năm 1947-1948.

d) Công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964.

e) Các biên lai vay tiền hoặc lương thực do cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên đứng vay để mua sắm vũ khí, nuôi quân đánh giặc.

Tất cả các trường hợp mất chứng từ gốc mà chỉ có giấy xác nhận hay chứng nhận đều không có giá trị thanh toán.

2. Giá thóc để tính thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong thời kỳ kháng chiến còn tồn tại đến ngày nay là giá thu mua thoả thuận bình quân tại tỉnh, thành phố, đặc khu ở thời điểm thanh toán.

3. Các địa phương có trách nhiệm giải quyết nhanh gọn số đơn còn tồn đọng; những đơn không có đủ chứng từ gốc và không đủ điều kiện để thanh toán thì giải thích và trả lời trực tiếp cho dân rõ.

4. Thời hạn nhận đơn và xét thanh toán chi trả các khoản Nhà nước vay dân trong kháng chiến chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 1988; quá thời hạn đó dù có chứng từ gốc cũng không thanh toán.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban Nhân dân các cấp tổ chức thanh toán dứt điểm trong năm 1988 các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chỉ thị này cần được phổ biến trên báo, đài để nhân dân được biết.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Đoàn Duy Thành