CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

CỦABỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỐ 84/2008/CT-BVHTTDL
NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NHẰM THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN
CỦA CÁC BẢO TÀNG VÀ SƯU TẬP TƯ NHÂN

Trong thời gian qua,việc thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước về hoạt động bảo tàngtrên cả nước đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao mức hưởngthụ văn hóa cho nhân dân và tuyên truyền, quảng bá những nét đặc sắc về lịchsử, văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyênmôn, nghiệp vụ nhằm thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các bảo tàng và sưutập tư nhân còn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả đạt được chưa tương xứngvới tiềm năng xã hội và chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt độngbảo tàng. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương, các cơ quan chức năng chưanhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển của các bảo tàng vàsưu tập tư nhân đối với quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tàng; việc xâydựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích sự ra đờivà phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân còn thiếu đồng bộ, kém hiệuquả.

Để tiếp tục thúc đẩy sự ra đời và phát triểncủa các bảo tàng và sưu tập tư nhân, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt độngbảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai có hiệu quả Quy hoạchtổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg , ngày 23 tháng 6 năm 2005, Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các vấn đềsau đây:

I. VỀ NHẬN THỨC

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộcBộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt sâu sắc và đầy đủ mục tiêu,quan điểm về phát triển các bảo tàng và sưu tập tư nhân:

1. Về mục tiêu

a) Phát huy tiềm năng trí tuệ, tâm huyết, cơ sở vật chất củacác tổ chức và cá nhân để cùng với Nhà nước đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và pháthuy giá trị di sản văn hóa, xã hội hóa các hoạt động bảo tàng.

b) Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập và mởrộng hoạt động của bảo tàng và sưu tập tư nhân.

c) Tạo sự đa dạng của các sản phẩm văn hóa - du lịch, gópphần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển hoạt độngdu lịch.

2. Về quan điểm

a) Đảm bảo quyền sở hữu của chủ sở hữu di sản văn hóa đi đôivới việc đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa;thực hiện chính sách công bằng xã hội về đóng góp, sáng tạo và hưởng thụ vănhóa của nhân dân.

b) Đề cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền cáccấp đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời khaithác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để pháttriển hệ thống bảo tàng và sưu tập tư nhân.

c) Phát triển các bảo tàng và sưu tập tư nhân cần có bước đithích hợp với từng địa phương; ưu tiên, khuyến khích phát triển các bảo tàng vàsưu tập tư nhân ở các đô thị, các trung tâm văn hóa - du lịch.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật di sản văn hóa vàcác văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về phát triển mạng lưới bảo tàng vàsưu tập tư nhân; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thànhtích trong việc thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả các bảo tàng và sưutập tư nhân.

2. Tập trung xây dựng để Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơquan có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chínhsách nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

3. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động chuyên môn,nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa nhằm giúpcác tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thành lậpvà tổ chức các hoạt động của bảo tàng và sưu tập tư nhân.

4. Điều tra, nghiên cứu tình hình thực hiện Quy chế tổ chứcvà hoạt động của bảo tàng tư nhân, được ban hành theo Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT , ngày 24 tháng 2 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin (sau đây gọi tắt là Quy chế tổchức và hoạt động của bảo tàng tư nhân), đồng thời khảo sát, nghiên cứu một sốmô hình bảo tàng tư nhân để xác định và giải quyết những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thành lập, tổ chức hoạt động của các bảo tàng và sưu tập tưnhân; tạo điều kiện để chủ sở hữu các bảo tàng và sưu tập tư nhân có thể khaithác, phát huy giá trị các di sản văn hóa mà họ đang sở hữu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Di sản văn hóacó trách nhiệm

a) Tổ chức nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật disản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm xác lập cơ chế,chính sách phù hợp, thúc đẩy sự ra đời và phát triển các bảo tàng và sưu tập tưnhân.

b) Phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếnhành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động củabảo tàng tư nhân ở các địa phương, đồng thời tiến hành nghiên cứu một số môhình bảo tàng tư nhân để xác định và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thành lập, tổ chức hoạt động của các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vàcác đơn vị chức năng trực thuộc Sở đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai kếhoạch đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của các tổ chức, cánhân trên địa bàn theo hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia tại Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT , ngày 19 tháng 2 năm 2004,của Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợpvới Hội đồng giám định cổ vật của Bộ và Hội đồng khoa học của các bảo tàng quốcgia hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương trong quá trình thẩm định giá trị divật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân.

d) Phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan trực thuộc Bộtổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn giám định di vật, cổ vật, bảovật quốc gia.

2. Các bảo tàng trựcthuộc Bộ có trách nhiệm

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiệnthực tế của từng bảo tàng, tích cực phốihợp, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ để các bảo tàng và sưu tập tư nhân có đốitượng, nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng, nội dung hoạt động của bảotàng mình sớm được thành lập, hoạt động có hiệu quả.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với chủ sở hữucác bảo tàng và sưu tập tư nhân tổ chức trưng bày các sưu tập có nội dung phùhợp với đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng mình tại địa điểm thíchhợp.

3. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch có trách nhiệm

a) Chủ động tham mưu, đề xuất cho Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, ngành hữu quan của địa phương kịpthời giải quyết các khó khăn, vướng mắc (về đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật,điều kiện sản xuất, kinh doanh...), tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời vàphát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

b) Tổ chức xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện việc đăngký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho chủ sở hữu các bảo tàng và sưu tập tưnhân; tập trung đầu tư kinh phí, cán bộ có đủ năng lực cho việc triển khai đăngký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để giúp các tổ chức, cá nhân có đủ điềukiện thành lập và tổ chức hoạt động của bảo tàng và sưu tập tư nhân theo quyđịnh của pháp luật.

c) Chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc Sở và các bảo tàngtăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời chủ động, tích cực hướng dẫn,giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các bảo tàng và sưu tập tư nhân thuộcđịa bàn.

d) Chỉ đạo và tạo điều kiện cho bảo tàng trực thuộc Sởthường xuyên phối hợp tổ chức trưng bày tại bảo tàng các sưu tập của bảo tàngvà sưu tập tư nhân. Trong trường hợp các bảo tàng trực thuộc Sở được đầu tư xâydựng mới hoặc chỉnh lý, nâng cấp nội dung trưng bày, cần chỉ đạo việc thiết kếđể có một không gian hợp lý dành cho trưng bày chuyên đề ngắn hạn và triển lãm,đảm bảo cho bảo tàng có điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, phối hợp tổ chức trưngbày sưu tập của các bảo tàng và sưu tập tư nhân trên địa bàn.

đ) Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch thuộc tỉnh, thành phố vàtạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch có hoạt động trên địa bàn tỉnh, thànhphố đưa các bảo tàng và sưu tập tư nhân trở thành những điểm thuộc các tuyến dulịch.

4. Các cơ quan báochí của ngành có trách nhiệm

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của Nhà nước, định hướng và quy hoạch của ngành về pháttriển mạng lưới bảo tàng và sưu tập tưnhân; phát hiện, biểu dương kịp thời các bảo tàng và sưu tập tư nhân hoạt độngcó hiệu quả, có nhiều đóng góp cho ngành và xã hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăngCông báo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

BỘTRƯỞNG

HoàngTuấn Anh