THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/CT-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCSƠ KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN "NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN"(03/3/1989-03/3/2009)

Ngày 22 tháng 02 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng(nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 03 tháng 3 hàngnăm là "Ngày Biên phòng"; Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm2003) đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia trong đó quy định ngày 03 tháng 3hàng năm là "Ngày Biên phòng toàn dân" và định kỳ 5 năm Thủ tướngChính phủ chỉ thị cho các cấp, các ngành sơ kết để không ngừng đẩy mạnh phongtrào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giớiquốc gia.

Qua 20 năm triển khai thực hiện chủ trương"Ngày Biên phòng toàn dân", các Bộ, các ngành Trung ương và các địaphương đã có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện vềchính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh; phòng tuyến nhân dânbảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh. Các cuộc vận động hướngvề biên giới, hải đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động đượcnguồn lực to lớn giúp đỡ các xã vùng biên giới, ven biển, hải đảo, các đồn,trạm biên phòng; động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ởbiên giới, hải đảo khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninhtrật tự ở khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốctrong mọi tình huống. Ngày 03 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày Hội động viên,giáo dục đồng bào các dân tộc ở biên giới, hải đảo và nhân dân cả nước tham giaxây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh với tinh thần "Tất cả hướng về biêngiới, hải đảo".

Để tăng cường xây dựng, quản lý và bảo vệ biêngiới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với cácnước trong tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xâydựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cáccấp, các ngành chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện "Ngàybiên phòng toàn dân" ở các cấp, các ngành nhằm đánh giá những việc đã làmđược và những việc chưa làm được theo 4 nội dung tại Quyết định số 16/HĐBT ngày22 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); làm rõ nguyênnhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định nội dung, chươngtrình, biện pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Thông qua sơ kết, lựa chọn những tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Ngày Biên phòngtoàn dân", trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, vùng biển đảo củaTổ quốc trong 20 năm qua; đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền của từng cấp.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện"Ngày Biên phòng toàn dân" gắn với việc tiếp tục quán triệt thực hiệnNghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hìnhmới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020và tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng. Tổ chức tuyêntruyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống đoàn kết, xây dựng vàbảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thực hiện đúng các chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về miềnnúi, dân tộc và tôn giáo, xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền anninh biên giới ngày càng vững mạnh, gắn việc xây dựng triển khai các dự án pháttriển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng, quản lý và bảovệ biên giới quốc gia.

3. Các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ của mình, chỉ đạo tổ chức sơ kết xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2008 và báocáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Quốc phòng). Riêng các tỉnh, thành phố cóbiên giới, bờ biển, hải đảo tập trung chỉ đạo sơ kết từ cấp cơ sở với tinh thầnnghiêm túc, thiết thực, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở khuvực biên giới, tăng cường quốc phòng-an ninh, chăm lo xây dựng củng cố lựclượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trongtình hình mới.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ vớiỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thểvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thựchiện Chỉ thị này; đề xuất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghịđiển hình tiên tiến 20 năm phong trào quần chúng thực hiện "Ngày Biênphòng toàn dân" cấp Trung ương vào tháng 02 năm 2009 tại Hà Nội./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, V.III, VX, ĐP, BXDPL
- Lưu: Văn thư, NC (5b).255

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng