THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 919/CT-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀNƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Trong những năm qua, thực hiện cácchủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyềncác cấp ở địa phương đã có nhiều cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi chohoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tham gia vào công tác chỉđạo và quản lý báo chí, xây dựng chính sách và pháp luật về báo chí, nâng caochất lượng tác phẩm báo chí, giáo dục và nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩavụ công dân của nhà báo – hội viên … góp phần quan trọng để Hội Nhà báo ViệtNam có những đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, tập hợp và động viêncác nhà báo – hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nướcgiao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quannhà nước và chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng mức về vai trò của HộiNhà báo Việt Nam, chưa làm tốt trách nhiệm của mình trong việc tạo điều kiện vềcơ chế, chính sách, cán bộ để Hội Nhà báo các cấp hoạt động theo đúng chủtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động củaHội Nhà báo ... Vì vậy, nhiều cấp Hội Nhà báo còn gặp nhiều khó khăn về kinhphí, biên chế và các điều kiện cần thiết khác, làm hạn chế vai trò của Hộitrong việc tập hợp các nhà báo và việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên mônnghiệp vụ cho hội viên.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức,tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhàbáo Việt Nam trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, cầntập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

a) Phối hợp với các cơ quan chứcnăng của Đảng, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt và thực hiện nghiêm túcNghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trướcyêu cầu mới và Chỉ thị số 37-TC/TW (khóa IX), Thông báo kết luận số 221-TB/TWcủa Ban Bí thư Trung ương (khoa X), đảm bảo để Hội Nhà báo Việt Nam thực hiệntốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp tronggiai đoạn cách mạng mới;

b) Tiếp tục thể chế hóa các Chỉthị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luậtliên quan đến hoạt động báo chí nói chung và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Namnói riêng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nhà báo pháthuy tốt vai trò, vị trí của mình trong xã hội, các nhà báo – hội viên thực hiệntốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân … theo đúng định hướng của Đảng vàpháp luật của Nhà nước;

c) Xây dựng và hoàn thiện các cơchế, chính sách về tổ chức, biên chế, tài chính và các điều kiện cần thiếtkhác, đảm bảo cho các cấp Hội Nhà báo hoạt động có hiệu quả thiết thực, thựchiện đúng quyền và nghĩa vụ của Hội theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Hội Nhà báo ViệtNam triển khai thực hiện có kết quả Đề án “Nâng cao vị trí, vai trò, tráchnhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam” đãđược Ban Bí thư (khóa X) thông qua. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu, đềxuất các giải pháp nhằm xử lý căn bản, có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinhtrong hoạt động báo chí, nhất là các vấn đề như: kinh tế báo chí; xã hội hóahoạt động báo chí; liên kết hoạt động báo chí có yếu tố nước ngoài; ngăn ngừa,hạn chế tối đa những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động báo chí;

đ) Chủ động cung cấp thông tin chocác cấp Hội Nhà báo trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật vàtrong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, anninh, quốc phòng … phù hợp với quy định của luật pháp để Hội có điều kiện tậphợp, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các nhà báo – hội viêntham gia tích cực vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

2. Hội Nhà báo Việt Nam cần tăngcường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho hộiviên – nhà báo về kiến thức pháp luật, về phẩm chất chính trị, đạo đức nghềnghiệp và nghiệp vụ báo chí; trong việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung vàphương thức hoạt động của các cấp Hội Nhà báo và mở rộng quan hệ hợp tác quốctế về báo chí. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc giahàng năm; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết vàđánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ về đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báochí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương (giai đoạn 2006 – 2010), trên cơsở đó, đề xuất và kiến nghị các sửa đổi, bổ sung cần thiết để tiếp tục nâng caohiệu quả của việc thực hiện Đề án này trong giai đoạn tiếp theo.

3. Các Bộ: Thông tin và Truyềnthông, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Nhà báo Việt Nam tổ chứcthành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (vào quý III/2010) và phối hợpvới Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sáchcần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Hội Nhà báo cáccấp hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chívà đội ngũ người làm báo Việt Nam.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quantrực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiệnChỉ thị này.

Bộ Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Hội Nhà báo ViệtNam tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thịnày với Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng