CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 305-CT NGÀY 5-12-1986

VỀ CHẾ ĐỘ BỮA ĂN GIỮA CA VÀ BỮA ĂN CA ĐÊM CHO CÔNG NHÂN,

VIÊN CHỨC KHU VỰC SẢN XUẤT

Để thi hành điểm 4 Quyết định số 122-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hộiđồng Bộ trưởng về việc thực hiện bữa ăn giữa ca và bữa ăn ca đêm cho công nhân,viên chức khu vực sản xuất;

Căn cứ ý kiến của các Bộ có liên quan; Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng chỉ thị:

1. Trong điều kiện và khả năng vềhàng hoá và tài chính của ta hiện nay, để bảo đảm sức khoẻ cho người lao độngtrong suốt ca làm việc, nhất là làm việc về ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng)tạo điều kiện cho các cơ sở tổ chức lao động hợp lý các ca, kíp làm việc, nhằmtận dụng công suất thiết bị máy móc và nguồn năng lượng điện để tăng năng suấtlao động, tăng khối lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, chế độ bữa ăn giữaca và bữa ăn bồi dưỡng ca đêm cho công nhân viên chức khu vực sản xuất cần thihành như sau:

a) Chế độ bữa ăn giữa ca.

- Thực hiện trước cho công nhân,viên chức ở các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm sản xuất công nghiệp, nôngnghiệp, lâm nghiệp (kể cả trồng rừng), các công trường xây dựng cơ bản, các đơnvị thăm dò địa chất, dầu khí, các đơn vị vận tải. Các cơ quan quản lý cấp trêncủa các đơn vị trực tiếp sản xuất nói trên (Tổng công ty, Liên hiệp xí nghiệp,Ban quản lý công trình xây dựng hoặc các tổ chức tương đương) và các đơn vịkhác còn lại trong khu vực sản xuất sẽ được mở rộng dần khi có điều kiện.

Lương thực, thực phẩm để tổ chứcbữa ăn giữa ca giải quyết như sau:

- Lương thực do công nhân, viênchức tự góp từ tiêu chuẩn lương thực hàng tháng của bản thân.

- Thực phẩm và chất đốt một phầndo ngành Nội thương bán theo giá kinh doanh thương nghiệp, một phần do các đơnvị tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi bảo đảm cho 1 suất ăn đạt được mức:

Thịt (hoặc thực phẩm tương đương)20gr/suất

Nước chấm 0,5 lít/tháng

Chất đốt (quy than) 6 kg/tháng

Mức chi cho bữa ăn giữa ca là 5đồng/suất, công nhân ăn không phải trả tiền; chi phí này được hạch toán vào giáthành sản phẩm hoặc giá thành công trình.

Trường hợp mức chi thực tế chobữa ăn giữa ca cao hơn mức được hạch toán vào giá thành (5 đồng/suất), thì cácđơn vị tự trang trải phần cao hơn đó bằng các nguồn thu nhập tự có của xínghiệp được hình thành theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước; chi phí nàykhông được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc giá thành công trình.

b) Chế độ bồi dưỡng ca đêm.

- Công nhân, viên chức trong cácđơn vị sản xuất kinh doanh, nếu làm việc từ 4 tiếng trở lên trong khoảng thờigian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được hưởng chế độ bồi dưỡng ca đêm không phảitrả tiền. Người được hưởng bồi dưỡng ca đêm vẫn được hưởng chế độ bữa ăn giữaca của ca đêm.

- Định lượng cho 1 suất bồi dưỡngca đêm, gồm:

Lương thực: 150 gr/suất

Thịt 40 gr/suất

Rau xanh 200 gr/suất

- Các mặt hàng lương thực, thựcphẩm trên được bán theo giá kinh doanh thương nghiệp tại địa phương. Chi phícho bồi dưỡng ca đêm được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc giá thành côngtrình.

2. Chế độ này được thực hiện từngày ký. Những đơn vị nào thực hiện sau thì khi thực hiện cũng không đặt vấn đềtruy lĩnh, và chỉ được hạch toán giá thành theo chế độ kể từ ngày thực tế thựchiện.

3. Các cơ quan lương thực, nộithương cần bảo đảm đủ hàng hoá bán cho các đơn vị sản xuất thực hiện chế độ bữaăn giữa ca và chế độ bồi dưỡng ca đêm. Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn cụthể, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, sẽ vừalàm, vừa rút kinh nghiệm và điều chỉnh nếu xét cần thiết.