Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA CHỦTỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 122-CT
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1982 VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI
ĐỒNG BÀO KHƠ-ME

Ban bí thư Trung ương đã ra Chỉ thị số 117-CT/TƯ ngày29-9-1981 về công tác đối với đồng bào Khơ-me. Để thực hiện chỉ thị của Ban bíthư, Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, các ngành có liên quan ở Trung ương vàUỷ ban nhân dân các tỉnh có đồng bào Khơ-me cư trú tiến hành ngay một số côngtác trước mắt sau đây:

1. Hiện nay trong nông dân lao động Khơ-me còn một số ngườikhông có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất sản xuất, đời sống còn nhiều khó khăn.Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục vận động đồng bào đi vào làm ăn tập thể, nơi chưađiều chỉnh ruộng đất và tổ chức hợp tác hoá thì tiến hành điều chỉnh ruộng đấtvà tổ chức hợp tác hoá để mọi nông dân lao động đều có ruộng đất cày cấy.

những nơitrước đây do hoàn cảnh xã hội cũ mà đồng bào phải ở chen chúc theo các giồngđất, theo chùa và thị tứ, thị trấn, với mật độ dân cư quá đông, không đủ ruộngđất để sản xuất sinh sống thì có kế hoạch điều chỉnh dân cư trong địa phương tổchức khai hoang xây dựng các vùng kinh tế mới hoặc thu hút đồng bào vào cácnông trường quốc doanh.

Các địa phương cần nghiên cứu để cho nhà chùa một số ruộngđất hợp lý theo đúng chính sách ruộng đất của Nhà nước để sư sãi tự lao độngsản xuất mà chi tiêu, giảm bớt đóng góp của nhân dân. Đối với những chùa hiệncó nhiều ruộng thì điều chỉnh bớt cho nông dân, chùa chưa có ruộng thì cung cấpruộng cho chùa, nhưng phải bàn bạc dân chủ có sự thoả thuận nhất trí giữa sưsãi, các ban quản trị chùa và nhân dân.

Khuyến khích và giúp đỡ đồng bào Khơ-me khôi phục và pháttriển các nghề truyền thống như trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, dệt chiếu, chănnuôi trâu bò, làm muối, đánh bắt cá, v.v.. bằng cả hình thức kinh tế tập thể vàhình thức kinh tế gia đình.

Mở rộng và củng cố các hợp tác xã mua bán ở cơ sở để khaithác nông sản hàng hoá tại chỗ và phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho sản xuất vàđời sống nhân dân bằng các phương thức thích hợp, hạn chế và loại trừ dần nạntư thương bán đắt mua rẻ của đồng bào.

Vận động nhân dân đóng góp vào quỹ nghĩa thương của xã, quỹcông ích của các tập đoàn, hợp tác xã nông nghiệp và bằng nhiều hình thức tươngtrợ trong nội bộ nông dân, giúp đỡ những gia đình nghèo túng, xoá bỏ nạn chovay nặng lãi và mua bán lúa non trong đồng bào Khơ-me.

Một số đồng bào Khơ-me ở biên giới do ảnh hưởng của cuộcchiến tranh vừa qua, phải di chuyển chỗ ở, nếu còn gặp khó khăn về sản xuất vàđời sống thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện phải nắm chắc tình hình, kịp thời cókế hoạch giúp đỡ cụ thể, thiết thực. Bộ Vật tư, Bộ Lâm nghiệp xét cấp thêm chocác tỉnh nói trên một số vật liệu xây dựng để giúp cho những đồng bào Khơ-mechưa có nhà ở hoặc nhà ở quá tạm bợ rách nát, giúp xây dựng các công trình côngcộng như trường học, bệnh xá v.v...

2. những tỉnhcó đồng bào Khơ-me, vừa qua đã bỏ buổi phát thanh bằng tiếng Khơ-me thì naykhôi phục lại. Những tỉnh đã có thì cải tiến nội dung, có thể tăng thêm giờphát thanh bằng tiếng Khơ-me để giáo dục sâu rộng đường lối, chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước và động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồngbào.

Đối với các trường học phổ thông, nơi nào còn quá tạm bợrách nát thì ngoài việc vận động nhân dân làm, ngân sách địa phương cần trợ cấpthêm để sửa sang, xây dựng hoặc trang bị cho trường. Có thể mượn cơ sở trườngtrong các chùa để dạy nhưng phải giữ gìn quan hệ tốt với nhà chùa, tôn trọng tựdo tín ngưỡng của nhân dân.

Đào tạo và bố trí hợp lý số giáo viên dạy chữ Khơ-me, khôngđiều động xáo trộn luôn số giáo viên này. Những giáo viên được phân công dạycủa hai thứ chữ mà phải dạy thêm giờ ngoài quy định chung thì được trợ cấp dạythêm giờ.

Trong lúc tỷ số học sinh Khơ-me còn quá ít, học sinh làngười Khơ-me tốt nghiệp phổ thông cơ sở được xét cho học lên phổ thông trunghọc không phải qua thi chuyển cấp.

Đẩy mạnh phong trào bổ túc văn hoá, nhanh chóng xoá nạn mùchữ cho nhân dân. Duy trì loại trường bổ túc văn hoá tập trung ở những huyệnđông đồng bào Khơ-me để cán bộ Khơ-me có điều kiện thay nhau đi học, kể cả cánbộ Khơ-me ở cơ sở.

Bộ Giáo dục nghiên cứu hướng dẫn các địa phương thực hiệnnhững vấn đề về công tác giáo dục nói trên.

3. Cần vận động đồng bào Khơ-me chống các âm mưu và hoạtđộng của địch gây chia rẽ dân tộc, phá hoại cuộc vận động hợp tác hoá, thi hànhluật nghĩa vụ quân sự, hăm doạ chiến tranh, gây hoang mang trong nhân dân. Cókế hoạch ngăn chặn những người di tản trái phép. Đối với những người lầm lỡchạy ra nước ngoài nay quay trở về không làm điều gì có hại đến Tổ quốc thì đốixử có lý có tình, trả lại nhà cửa, vườn tược cho họ và giúp họ ổn định sản xuấtvà đời sống.

4. Khẩn trương đào tạo đội ngũ cán bộ Khơ-me ở các ngành,các cấp, trước mắt là đội ngũ cán bộ cơ sở. những xã đồng bào Khơ-me chiếm số đông thì các cương vị chủ chốt trong Uỷ bannhân dân phải do cán bộ người Khơ-me đảm nhiệm. Nơi đã có cán bộ thì mạnh dạnđề bạt cất nhắc anh chị em, nơi chưa có thì tích cực đào tạo, bồi dưỡng trongmột thời gian ngắn để có người đảm đương công việc của xã cũng như của tập đoànvà hợp tác xã nông nghiệp.

5. Các tỉnh có đồng bào Khơ-me phải tổ chức cho cán bộ, nhânviên từ tỉnh, huyện cơ sở và các lực lượng vũ trang nhân dân học tập chính sáchdân tộc. Bằng các cuộc nói chuyện, trên báo chí, đài phát thanh, cần giới thiệurộng rãi cho nhân dân những điểm cơ bản về chính sách dân tộc.

Từ nay thống nhất dùng tên gọi dân tộc Khơ-me, người Khơ-me,người Việt (người Kinh) không được dùng những tên gọi không chính xác hoặc cóhàm ý miệt thị như người Miên, người Thổ, người Việt gốc Miên, Duôn v.v...

Uỷ ban nhân dân các tỉnh có đồng bào Khơ-me cư trú cần có kếhoạch cụ thể thực hiện chỉ thị này. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi khả năngquyền hạn của tỉnh giải quyết thì các tỉnh chủ động quan hệ với các Bộ, Tổngcục có trách nhiệm để giải quyết kịp thời. Đối với những vấn đề ngoài phạm viquyền hạn và khả năng giải quyết của Bộ, Tổng cục thì các Bộ, Tổng cục phải báocáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng cục phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng giải quyết.

Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ giúp Hội đồng Bộ trưởng theodõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.