Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 02/2002/CT-NHNN
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÂN LOẠI,THU HỒI VÀ ĐỔI CÁC LOẠI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Năm 2001, Ngân hàngNhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tuyểnchọn tiền rách nát, không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tổ chức thu hồi dần một sốloại tiền phát hành từ năm 1993 trở về trước (5.000đ, 10.000đ, 50.000đ). Tuynhiên, thực tế hiện nay vẫn còn lượng lớn tiền mặt lưu thông quá cũ nát, nhàu,bẩn làm cản trở lưu thông tiền tệ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, phát hiệntiền giả. Trong khi đó hệ thống NHNN, các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nướcchưa triển khai triệt để việc tiếp nhận, phân loại, thu đổi các loại tiền ráchnát, không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Để thống nhất triểnkhai đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông nhằm làm sạch, đẹp đồng tiền Việt Nam trong lưu thông và đấu tranhngăn ngừa tiền giả; Thống đốc NHNN chỉ thị các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước triển khai thựchiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- NHNN tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai công tác phânloại, thu hồi và đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quyđịnh hiện hành và mẫu do NHNN hướng dẫn năm 2001.

2- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sởgiao dịch NHNN cần thường xuyên tổ chức việc thu nhận, phân loại tiền không đủtiêu chuẩn lưu thông.

Giám đốc chi nhánhNHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở giao dịch NHNN và các kho tiềnTrung ương phải tổ chức bộ phận chuyên trách trên cơ sở nhân lực hiện có đểthực hiện việc phân loại đối với một số tiền đã qua lưu thông hiện đang tồn khotại mỗi đơn vị. Chi phí cho công tác tổ chức phân loại tiền thực hiện theo chếđộ tài chính của NHNN.

3- Các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước thực hiện việcphân loại đối với số tiền thu nhận từ lưu thông về, đảm bảo 100% các loại tiềnkhi cung ứng cho khách hàng phải đủ tiêu chuẩn lưu thông và các loại tiền nộptừ các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước về NHNN đã được phân loại theo quyđịnh.

Các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước cần đôn đốc, kiểm tracác đơn vị cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc thu hồi vàđổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của NHNN.

4- Tại các nơi có giao dịch về tiền tệ của các Tổ chức tíndụng, Kho bạc Nhà nước cần triển khai có hiệu quả công tác thu đổi tiền ráchnát hư hỏng; kết hợp với việc đưa vào lưu thông các loại tiền với cơ cấu và tỷlệ hợp lý, đáp ứng nhu cầu thanh toán, kinh doanh của các tổ chức kinh tế, xãhội và các tầng lớp dân cư.

5- Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ có công văn hướng dẫncụ thể việc triển khai thực hiện Quyết định số 1344/2001/QĐ-NHNN ngày 29 tháng10 năm 2001 của Thống đốc NHNN về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêuchuẩn lưu thông và một số nội dung liên quan đến quy trình thu giữ, giao nhậntiền giả, tiền nghi giả, tiền bị phá hoại.

6- Vụ Trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Chánh Thanh tra NHNN, VụTrưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ trong phạm vi nhiệm vụ của mình, cótrách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Thống đốc NHNN về tuyển chọn tiền không đủtiêu chuẩn lưu thông; định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáoThống đốc NHNN.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNN, Giám đốc chinhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổchức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cácđơn vị cần phản ánh kịp thời về NHNN để có hướng giải quyết.