Chủ nghĩa bảo hộ mới là việc sử dụng các công cụ như hiệp định hạn chế xuất khẩu, yêu cầu về thành tố trong nước, thỏa thuận cấp hạn ngạch nhập khẩu để hạn chế thương mại quốc tế.