VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 100/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂNKHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 24 tháng 02 năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khukinh tế, khu công nghiệp. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Long An;lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố: Hà Nội,Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải kết luận như sau:

Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Công Thương trong việc rà soát, tổng hợp, đánh giá quy hoạch phát triển cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữliệu quốc gia gắn với hệ thống bản đồ số về khu kinh tế, khu công nghiệp đểcung cấp thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước và cho các doanh nghiệp tìm hiểu về cơ hội đầu tư.

Qua báo cáo cho thấy đầy đủ và rõ nét hơn nhữngthành tựu, kết quả phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp thời gian qua cóđóng góp quan trọng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong giá trị sản xuất côngnghiệp, tỷ lệ xuất khẩu, tỷ trọng GDP…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cònnhững mặt yếu là: Tỷ lệ lấp đầy còn thấp so với yêu cầu; điều kiện thu hútdoanh nghiệp có nơi còn dễ dãi, chưa chú trọng vấn đề công nghệ, bảo vệ môitrường, nhà ở công nhân…; mô hình quản lý chưa nhất quán và hiệu quả; công tácthanh tra, kiểm tra còn chồng chéo.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục nhữngkhó khăn, vướng mắc, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủyếu sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về khukinh tế, khu công nghiệp, trong đó các chỉ tiêu phải phản ánh toàn diện hoạtđộng của khu kinh tế, khu công nghiệp trên các lĩnh vực; tổ chức cập nhậtthường xuyên để theo dõi tiến độ, khó khăn, vướng mắc của từng khu kinh tế, khucông nghiệp và các dự án đầu tư, tổng hợp thông tin phục vụ kịp thời cho côngtác quản lý.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khucông nghiệp theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ,trong đó tổng hợp chung kết quả rà soát quy hoạch khu công nghiệp của các địaphương, lưu ý không đề xuất bổ sung mới khu công nghiệp.

- Rà soát, nắm cụ thể tình hình hoạt động của cácdự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức các đoàn công táclàm việc với các địa phương về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cáckhu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp và giải pháp tháo gỡ khó khó khăn, xử lýkiên quyết các dự án đầu tư thuộc nhóm IV và V theo Tờ trình số 57/TTr-BKHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lýnhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương theohướng thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về khu kinh tế, khu công nghiệp, đảmbảo tinh giản, gọn nhẹ, phù hợp với thực tế của các địa phương, báo cáo Ban Chỉđạo tại cuộc họp lần thứ tư.

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các Bộ,ngành, địa phương triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ.

- Tổ chức 01 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo nghiêncứu kinh nghiệm quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế ở Trung Quốc.

- Nghiên cứu, tiếp tục hỗ trợ ngân sách Trung ươnghàng năm để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp cho các địaphương, trong đó ưu tiên các địa phương có khả năng và điều kiện thuận lợi pháttriển các cụm công nghiệp.

2. Bộ Công Thương chủ trì:

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thành cơ sở dữ liệu vềcụm công nghiệp; rà soát, chuẩn xác và bổ sung thông tin, số liệu về tình hìnhhoạt động của cụm công nghiệp, đặc biệt là các chỉ tiêu thu hút đầu tư, sử dụngđất, môi trường,…

- Tiếp tục rà soát quy hoạch, hoạt động của các cụmcông nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức một số đoàn kiểm tra tình hình hoạt độngcủa các cụm công nghiệp để nắm bắt cụ thể thực trạng phát triển cụm công nghiệpcủa các địa phương và báo cáo Ban Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạtđộng của các cụm công nghiệp.

3. Bộ Tài chính chủ trì:

- Tổng kết, đánh giá việc áp dụng thuế nhập khẩu đốivới khu kinh tế, khu công nghiệp theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung ưu đãi thuế nhập khẩu đốivới khu kinh tế, khu công nghiệp đối với các trường hợp cần thiết; giải quyếtkiến nghị của các địa phương liên quan đến áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu côngnghiệp, thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư vào khukinh tế, khu công nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ CôngThương và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy địnhvề khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

4. Bộ Xây dựng chủ trì:

- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết các khókhăn, vướng mắc trong hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm côngnghiệp liên quan tới lĩnh vực xây dựng.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật thực trạng xây dựngnhà ở cho người lao động khu kinh tế, khu công nghiệp; hướng dẫn quy định vềphát triển nhà ở cho người lao động khu kinh tế, khu công nghiệp tại khoản 10Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Tổ chức các đoàn công tác nắm tình hình bảo vệmôi trường, xử lý nước thải, rác thải, chất thải nguy hại trong khu kinh tế,khu công nghiệp, cụm công nghiệp, báo cáo thực trạng khó khăn, vướng mắc và đềxuất biện pháp giải quyết tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

6. Các Bộ, ngành liên quan:

- Khẩn trương nghiên cứu, ban hành các văn bảnhướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý khu kinh tế, khucông nghiệp về các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, báo cáo kết quả thựchiện tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Trong khi chưa có văn bản hướngdẫn, đối với các khó khăn, vướng mắc nảy sinh, các Bộ phối hợp chặt chẽ với cácđịa phương đề xuất biện pháp tháo gỡ để không ảnh hưởng tới tiến độ hoạt độngcủa các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tạiThông báo số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, CT, NV, TN&MT, KH&CN, LĐ&TBXH, NN&PTNT;
- BQL KKT tỉnh Long An;
- BQL KCN, KCX các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ