THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: Phê duyệt danh mục Dự án "Hiện đại hóa các phương pháp kiểm toán" do WB tài trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4271/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 7 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4440/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 6 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 8270/BTC-QLN ngày 23 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Dự án là 420.000 USD.
2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án với WB.
3. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan và WB hoàn thiện văn kiện, thẩm định, phê duyệt Dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm