ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông Phú Yên tại Tờ trình số 655/TTr-STTTT ngày 11/9/2014 và Giám đốc Sở Tưpháp Phú Yên tại Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 15/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danhmục thủ tục hành chính được mới ban hành và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc SởThông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÚ YÊN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

PhầnI.

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Báo chí

1

Thủ tục Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

2

Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

3

Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

2. Danh mục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyềnthông

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh ni dung sa đổi, b sung

I

Lĩnh vc Báo chí

1

T-PYE-228695-TT

Th tc Cho phép hp báo (nước ngoài)

- Nghđnh s88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 ca Cnh phvhot đng thông tin, báo chí ca báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, t chc nưc ngoài ti Vit Nam;

- Thông tư s 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 ca Bộ Thông tin và Truyền tng quy đnh chi tiết và hưng dn thc hiện mt số Điều ca Ngh định s 88/2012/-CP ngày 23/10/2012 ca Chính phv hot đng thông tin, báo chí ca báo chí ớc ngoài, cơ quan đi din nước ngoài, t chc nước ngoài ti Vit Nam

PhầnII.

NỘIDUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNGTIN VÀ TRUYỀN THÔNG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNHMỚI

I. Lĩnh vực Báo chí

1. Thủ tục Cho phép cơ quan,tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiệnthông tin đại chúng của địa phương

1.1. Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhucầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phươnggửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (Số 10, đường Trần Phú, TPTuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Namnộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tinvà Truyền thông Phú Yên.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra theo quy định:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấybiên nhận hẹn ngày trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếpnhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận cho phép đăng tin;

+ Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thôngtin và Truyền thông (Số 10, đường Trần Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặcthông qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

- Đơn đề nghị (theo mẫu số 05/BTTTT của Thông tư 04/2014/TT-BTTTT );

- Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng.

b) Số lượng: 01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngàylàm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận không có văn bảntrả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được phép đăng tin, bài,phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơquan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin vàTruyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấpthuận cho phép đăng tin.

1.8. Lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị (theo mẫu số 05/BTTTT của Thông tư 04/2014/TT-BTTTT).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Báo chí;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chínhphủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diệnnước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sốĐiều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt độngthông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứcnước ngoài tại Việt Nam.

2. Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí của cơquan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

2.1. Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không tổ chứchọp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí, gửi hồ sơ đến Sở Thôngtin và Truyền thông Phú Yên (Số 10, đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ ít nhất trước 48 tiếngđồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Namnộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tinvà Truyền thông.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra theo quy định:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấybiên nhận hẹn ngày trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếpnhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận cho phép pháthành thông cáo báo chí;

+ Thời gian trả hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thôngtin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần.

+ Đơn đề nghị (theo mẫu số 01/BTTTT của Thông tư04/2014/TT-BTTTT );

+ Bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí.

b) Số lượng: 01 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận đượchồ sơ hợp lệ (Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ; cơ quan, tổchức không nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin vàTruyền thông) thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí).

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơquan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin vàTruyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấpthuận cho phép phát hành thông cáo báo chí.

2.8. Lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị (theo mẫu số 01/BTTTT của Thông tư04/2014/TT-BTTTT ).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thôngcáo báo chí;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thôngtin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiếtbảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

b) Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thôngcáo báo chí;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thôngtin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiếtbảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chínhphủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diệnnước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sốĐiều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt độngthông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứcnước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 củaBộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện,phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hànhquy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng,phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, phápnhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2007 củaBộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồsơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa;

- Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tàiliệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hìnhđiện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tạiViệt Nam.

3. Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thứcthông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoàitại Việt Nam

3.1.Trình tự thực hiện:

Cơquan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài HàNội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoàitrụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông (số10, đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khácngoài Hà Nội) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khácngoài Hà Nội) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòngSở Thông tin và Truyền thông theo quy định:

+ Nếuhồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kếtquả;

+ Nếuhồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổchức làm lại;

+Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừThứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thôngtin và Truyền thông theo trình tự sau:

+ Nộpgiấy biên nhận;

+Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thôngtin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài;

+Thời gian trả kết quả: sáng 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

3.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông quahệ thống bưu chính.

3.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần:

+ Đơnđề nghị (theo mẫu số 06/BTTTT của Thông tư 04/2014/TT-BTTTT );

+ Nộidung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.

b) Sốlượng: 01 (bộ).

3.4.Thời hạn giải quyết:

Trongthời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhậncó ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản.

3.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơquan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài HàNội).

3.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơquan phối hợp (nếu có): Không.

3.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Vănbản chấp thuận Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoàitrụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

3.8.Lệ phí: Không có.

3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơnđề nghị (theo mẫu số 06/BTTTT của Thông tư 04/2014/TT-BTTTT );

3.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

3.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

-Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

-Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thôngtin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nướcngoài tại Việt Nam;

-Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thôngquy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chínước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I.Lĩnh vực Báo chí

1.Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)

1.1. Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn kháchnước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặccơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địaphương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài,đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,Đoàn khách nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viếtgiấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếpnhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận cho phép họp báo;

+ Thời gian trả hồ sơ: sáng 07h00 đến 11h30, chiềutừ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thôngtin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần: Đơn đề nghị (theo mẫu 02/BTTTT củaThông tư

04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014).

b) Số lượng: 01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơhợp lệ (Sau 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không có ý kiến củacơ quan có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận).

1.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức nướcngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.

1.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin vàTruyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận cho phéphọp báo.

1.8. Lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (theomẫu 02/BTTTT của Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014).

1.10. Yêu cầu, điều kiện:

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng,nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó;

- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báochí;

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền không chấp thuậnhoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm luật pháp Việt Nam.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chínhphủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diệnnước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sốĐiều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt độngthông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứcnước ngoài tại Việt Nam./.