ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THUẬN BẮC TRỰC THUỘCCHI CỤC THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 77/TTr-SNNPTNT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày 10 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc trực thuộc Chi cục Thú ytỉnh Ninh Thuận trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sau đây:

1. Trạm Kiểm dịch động vật Cà Đú trực thuộc Chi cục Thú ytỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 3388/CT ngày 08 tháng 5 năm1995 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Chốt Kiểm dịch tạm thời tại thôn Suối Đá, xã Lợi Hải đượcthành lập theo Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

a) Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông, vậnchuyển trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnhNinh Thuận;

b) Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục trưởng Chicục Thú y; có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật và có trụsở làm việc đặt tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

2. Nhiệm vụ:

a) Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại động vật,sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số, dấu, tem vệ sinh thúy; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển;

b) Kiểm tra tình trạng sức khoẻ của động vật, thực trạng vệsinh thú y của sản phẩm động vật;

c) Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện vậnchuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển;

d) Xác nhận nếu động vật, sản phẩm động vật có giấy chứngnhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quanbảo đảm vệ sinh thú y;

đ) Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểmdịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, cácvật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từđịa phương đang phải tạm đình chỉ việc xuất động vật, sản phẩm động vật do dịchbệnh thì kiểm dịch viên động vật phải tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển, xử lýtheo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo: gồm có Trạm trưởng và 1 Phó Trạm trưởng.

- Trạm trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cụcThú y và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phó Trạm trưởng phụtrách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Trạm và phápluật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trạm trưởng và PhóTrạm trưởng do Chi cục trưởng Chi cục Thú y quyết định theo tiêu chuẩn, trìnhtự, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh;

b) Các kiểm dịch viên động vật.

2. Biên chế của Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc do Chi cụctrưởng Chi cục Thú y quyết định phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế của Chicục Thú y được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủtrưởng các ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trạm trưởng TrạmKiểm dịch động vật Thuận Bắc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan