HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 181/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2007; ý kiến của các Ban HĐNDtỉnh và các đại biểu HĐND tỉn
h,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bảntán thành với những đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướngnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếuđược nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn kháchquan như thời tiết diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm, sâu bệnh, giá cảnguyên nhiên vật liệu tăng cao, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm 2007 của tỉnh vẫn phát triển so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sảnphẩm trong tỉnh (GDP) đạt 8,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng18,22%. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ hàng hóa tăng 21,9%. Tổng thu ngân sách trênđịa bàn đạt 1.067 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 85 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hoá đạt 49,72triệu USD, tăng 11,45% so cùng kỳ. Một số lĩnh vực văn hoá - xã hội có tiến bộ,công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tốt, đời sống nhân dân tiếp tục cảithiện, chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, bên cạnh những mặt tíchcực, những kết quả đã đạt được tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 còn có mộtsố hạn chế: Sản xuất nông nghiệp giảm sút so cùng kỳ; dịchcúm gia cầm vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Sản xuất công nghiệpvẫn còn gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào, khâu tiêu thụ. Tiến độ thực hiệnvà giải ngân các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước chậm. Một số vấn đề xã hộigiải quyết chưa tốt như việc làm cho người lao động, tai nạn giao thông, tệ nạnma tuý. Chất lượng giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh còn nhiều bất cập.Công tác cải cách hành chính nhất là xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầutư, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp quyền sử dụng đất tiến bộ chậm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃHỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP)tăng : 2,5% - 13,5%

- Giá trị sản xuất nông lâm ngưnghiệp tăng: 5,5% - 6%

- Giá trị sản xuất công nghiệp -xây dựng tăng: 19% - 20%

Trong đó: GTSX công nghiệp tăng:18% - 19%

- Giá trị các ngành dịch vụtăng: 12% - 13%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 97- 100 triệu USD

- Thu ngân sách trên địa bàn: 900- 1.000 tỷ đồng

- Sản lượng lương thực vụ thumùa: 40- 42 vạn tấn

- Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,4%o-0,5%o

- Tỷ lệ hộ nghèo: 20,84%

- Tạo việc làm mới cho lao độngtập trung: 5.000 - 5.500 người

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bịsuy dinh dưỡng: 25%

- Tỷ lệ dân được dùng nước sạch:76%

- Tỷ lệ che phủ rừng: 49%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPCHỦ YẾU:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuấtkinh doanh:

a) Về sản xuất nông nghiệp:

- Tập trung chống hạn, phòngchống cháy rừng, sâu bệnh, chủ động nước tưới cho vụ hè thu. Tập trung thâmcanh 55.000 ha lúa hè thu, 35.000 ha lúa mùa, 7.000 ha vừng, chăm sóc 29.200 hamía và các cây trồng khác để đạt năng suất và sản lượng cao nhất. Chuẩn bị mởrộng diện tích vụ đông, thâm canh cao độ diện tích hè thu, vụ mùa để bù thiếu hụtsản lượng vụ đông xuân.

- Chủ động phòng chống bão lụt.

- Chăm sóc và cung ứng đủ giốngđể trồng đạt và vượt chỉ tiêu diện tích 1.300 ha chè, 1.000 ha dứa, 1.000 hacao su, 450 ha cam, 8.000 ha rừng... Thâm canh diện tích mía, dứa, chè để đápứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

- Tập trung nuôi thâm canh 1.150ha tôm, kiểm soát tốt dịch bệnh nuôi trồng thuỷ sản. Đẩy mạnh khai thác thuỷsản đảm bảo nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng. Kiểm tra điềukiện an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản đối với các đơn vị chế biến, sản xuất.

- Có cơ chế khuyến khích hộ nôngdân trồng cỏ, phát triển mạnh chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn và gia cầm theohướng công nghiệp.

- Vận động nông dân mở rộng diệntích nuôi cá trên đất chủ động tưới, tiêu nước, sau khi đã thu hoạch lúa hè thu.

- Chỉ đạo tốt công tác dịch vụnông nghiệp. Có định hướng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Triển khai xây dựng chiến lượcbiển.

b) Phát triển công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp và làng nghề:

- Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chủlực: Phấn đấu đạt sản lượng đường kính 120.000 tấn; xi măng trên 1,6 triệu tấn;tăng sản lượng các sản phẩm dệt, may, chế biến gỗ, sữa, dứa, bột sắn. Tiếp tụctập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, có phương án chỉ đạo cụ thểmột số sản phẩm sụt giảm so cùng kỳ. Tăng cường công tác thông tin quảng cáo,tiếp thị tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hoá, đẩy mạnh hoạt động xuất nhậpkhẩu.

- Tăng cường sự phối hợp chặtchẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác thu mua nguyên liệu để đảm bảo đủnguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp chế biến như đường, tinh bột sắn, dứa,sữa…

- Tập trung việc đầu tư xây dựnghạ tầng và đào tạo nghề cho các làng nghề đã được công nhận trên địa bàn. Quantâm đào tạo nghề cho làng có nghề. Phấn đấu cuối năm 2007 có tổng số 55 làngnghề được công nhận đạt danh hiệu làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

- Khẩn trương lập quy hoạch tổngthể, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khukinh tế Đông Nam. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp nhỏ.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xâydựng các công trình trọng điểm chuẩn bị cho kế hoạch 2008: Xi măng Đô Lương,Bia Sài Gòn, sản xuất điện thoại di động, các nhà máy thủy điện …

- Triển khai xây dựng, bổ sung,sửa đổi các loại quy hoạch xây dựng.

c) Phát triển kinh tế dịchvụ:

- Tăng cường các hoạt động xúctiến thương mại. Tiếp tục tìm kiếm thị trường kết hợp với việc tổ chức tốt việcthu mua, sơ chế nông sản, chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu. Chỉ đạo xử lý nhanhgọn thuận lợi các thủ tục qua cảng, qua cửa khẩu để tăng sản phẩm xuất khẩu.

- Tìm giải pháp xây dựng thươnghiệu các mặt hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tăng cường công tác quản lýthị trường, chống buôn lậu, nhất là buôn lậu trên biển, qua biên giới, kinhdoanh trái phép, làm hàng giả.

- Đẩy mạnh các lĩnh vực dịch vụkhác: Tài chính, ngân hàng, sân bay, bến cảng, kho bãi, cửa khẩu…

- Khẩn trương triển khai chươngtrình thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa X) về hội nhập kinh tế quốc tế sau khiViệt nam gia nhập WTO.

2. Về thu, chi ngân sách:

Rà lại các khoản thu, nợ thuế.Bổ sung số thu mới phát sinh. Tập trung các khoản thuvề đất (Hình thành sớm Trung tâm khai thác quỹ đất để triển khai việc đấu giácác lô đất có giá trị sinh lợi cao, quan tâmcông tác đấu thầu việc thuê đất), thu thuế tồn đọng, làm việc với các Tổng côngty Bia, rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Khánh Việt(Khataco) tăng lượng nộp thuế cho tỉnh. Tiếp tục chống thất thu tronglĩnh vực kinh doanh xe máy, kinh doanh vận tải, lĩnh vực khai thác tài nguyên,phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản.Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cửakhẩu Nghệ An.

Điều hành chặt chẽ chi ngân sáchtheo dự toán được HĐND tỉnh quyết nghị. Gắn chi ngân sách với việc tạo nguồnthu.

3. Chỉ đạo quyết liệt, cụ thểhơn trong thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản:

Tập trung tháo gỡ ách tắc trongcông tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt công trình trọng điểm.

Rà soát lại kế hoạch XDCB năm2007 để điều chỉnh vốn kịp thời, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn XDCB.

Thành lập đoàn kiểm tra liênngành kiểm tra các dự án khắc phục hậu quả bão lụt, dự án kéo dài được gia hạnvốn từ năm 2005, 2006; kết hợp kiểm tra sử dụng đất.

Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tưXDCB theo đề án UBND tỉnh phê duyệt. Kiên quyết không phân bổ vốn đầu tư côngtrình chưa quyết toán.

Triển khai Nghị quyết 03/TU ngày08/6/2006 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về xúc tiến đầu tư gắn thu ngân sách giaiđoạn 2006-2010, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư triển khai nhanh; Tăng cườngxúc tiến vận động các dự án vào Nghệ An nhanh, nhiều và hiệu quả. Xúc tiến làmviệc với Bộ, ngành TW, các tập đoàn, các Tổng công ty như Tập đoàn Dầu khí,Vinashin…, thu hút dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện, cao su, mía đường…

Tiếp tục cải cách thủ tục hànhchính tạo điều kiện phát triển các loại hình doanh nghiệp (đặc biệt là cácdoanh nghiệp ngoại tỉnh đầu tư vào Nghệ An).

4. Chăm lo công tác vănhóa - xã hội:

Chăm lo công tác văn hóa - xãhội, nhất là xóa đói giảm nghèo, chính sách thương binh - liệt sỹ.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điềukiện và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008; công tác tuyển sinhvào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thônglần 2. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học.

Tiếp tục đẩy mạnh “phong tràotoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các hoạt động thông tin đạichúng, tập trung vào tuyên truyền các nghị quyết, chính sách của Đảng và nhànước. Vận động toàn dân tham gia phong trào thể dục thể thao.

Chỉ đạo công tác phòng chốngdịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnhviện 700 giường.

Tập trung giải quyết các vấn đềbức xúc về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cai nghiện ma tuý…

5. Đảm bảo quốc phòng - anninh:

Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơsở, phường, xã an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếptục triển khai kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường công tác bảo vệan ninh biên giới.

Tiếp tục triển khai thực hiệnhiệu quả Nghị quyết 09/CP và 3 chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, matuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em; đề án "3 yên, 3 giảm", đề án cainghiện, giải quyết việc làm sau cai, xoá địa bàn phức tạp về ma tuý. Đảm bảo anninh trật tự cho các ngày lễ lớn và hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông nhằm giảm tai nạngiao thông trên địa bàn. Chủ động theo dõi, dự báo tình hình để thực hiện tốtcông tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các mâuthuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Không để phát sinh các điểm nóng.

6. Đẩy mạnh cải cách hànhchính, chỉ đạo điều hành:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giao dịch “mộtcửa”. Xúc tiến xây dựng Trung tâm giao dịch “một cửa” liên thông. Mở rộng ápdụng tiêu chuẩn ISO ở các ngành, các cấp.

Chỉ đạo tốt hơn cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý đấtđai, đầu tư, xây dựng cơ bản. Thực hiện Quyết định 03/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 củaBộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.

Rà soát lại chức năng các cơquan trọng bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp gắnvới nâng cao năng lực hiệu lực quản lý chỉ đạo điều hành của các ngành, cáccấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách củaUBND tỉnh để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới. Triển khai chươngtrình hành động của các ngành, các cấp về chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm chống lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra,đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch,các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2007.

7. Khẩn trương chuẩn bị kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008: Phương ánkế hoạch năm 2008 phải tích cực, quyết liệt hơn năm 2007, đồng thời phải rõràng và vững chắc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cácngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2007 đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung