UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT , ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Y tế,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở Phòng Giám định Y khoa.

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2.Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bô Y tế và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh để triển khai thực hiện.

Điều 3.Về tổ chức và biên chế:

- Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 4076/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.

- Biên chế của Trung tâm được giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Y tế.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 3.14 tại Quyết định số 2332/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý