QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/2008/QĐ-TTg NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2008  

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC Ô-MAN VỀ

TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐNLẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tếcủa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 64/TTr-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệpđịnh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vươngquốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với cácloại thuế đánh vào thu nhập được ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 18 tháng 4 năm2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giaolàm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệp định trêntheo quy định hiện hành./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng