Chứng khoán có khả năng tiêu thụ/bán dễ (MARKETABLE SECURITIES) là các chứng khoán luôn luôn có sẵn Thị trường tiêu thụ, chẳng hạn như các chứng khoán năng động, chứng khoán đã niêm yết.

Securities for which there is always a ready market available, such as Active, Listed securities.