BỘ NỘI VỤ -TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ NỘI VỤ VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 – 2016
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo; Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, nhằm tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về chính sách đối với thanh niên xung phong, chính sách đối với thanh niên tình nguyện; phối hợp triển khai hiệu quả Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng hái tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình, Dự án, góp phần hoàn thành tốt những mục tiêu Chiến lược đề ra, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình phối hợp với những nội dung cụ thể như sau:
A. NỘI DUNG PHỐI HỢP
I. PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “THANH NIÊN XUNG KÍCH THAM GIA CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ GIỎI GIAI ĐOẠN 2012 - 2016”
1. Nội dung
a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trẻ và thanh niên về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

c) Phát động phong trào “Cán bộ, công chức trẻ xung kích, tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”.
2. Thời gian và phạm vi triển khai
Thời gian triển khai từ năm 2012 - 2016 trên phạm vi cả nước.
(có kế hoạch chi tiết kèm theo)
II. PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO
1. Nội dung
a) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Dự án, gồm:
- Tuyên truyền công tác bồi dưỡng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.
- Tuyên truyền công tác đưa đội viên về bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc phạm vi thực hiện Dự án.
- Tuyên truyền quá trình thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã của các đội viên.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

b) Tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, giao nhiệm vụ cho 600 đội viên Dự án tại Thủ đô Hà Nội và tập huấn nghiệp vụ cho các đội viên Dự án.
2. Thời gian và phạm vi triển khai
Thời gian triển khai từ năm 2012 - 2017 tại các xã của 62 huyện nghèo thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án.
III. PHỐI HỢP XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG; PHỐI HỢP XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN
1. Nội dung
a) Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng hướng dẫn liên tịch về việc cấp phát, sử dụng kinh phí và cơ chế giao nhiệm vụ lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách cho thanh niên xung phong được quy định tại Nghị định 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
b) Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định về Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trình Chính phủ xem xét ban hành.
c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.
2. Thời gian và tiến độ triển khai
a) Các nội dung phối hợp xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ được triển khai trong năm 2012.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

b) Xây dựng Nghị định Chính phủ về chính sách đối với thanh niên tình nguyện được triển khai trong giai đoạn 2012 - 2016.
c) Hàng năm tổ chức khoảng 5 đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện Nghị định 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
IV. PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020; XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN NĂM 2005; RÀ SOÁT, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN
1. Nội dung
a) Triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chiến lược), gồm các nội dung:
- Chỉ đạo các đơn vị báo chí của Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện Chiến lược; đồng thời tuyên dương, biểu dương các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Chiến lược.
- Phối hợp chỉ đạo Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Phát triển thanh niên trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ban hành.
- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình ban hành kèm theo Chiến lược.
- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết theo giai đoạn, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược đối với ngành Nội vụ và Đoàn Thanh niên cấp tỉnh.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

b) Phối hợp xây dựng Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, cụ thể:
- Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai và đánh giá tác động của Luật Thanh niên làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.
- Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua.
c) Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi nội dung một số văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên.
2. Thời gian và tiến độ triển khai
Các nội dung phối hợp được triển khai từ năm 2012 - 2016.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất chỉ đạo các cấp thuộc hệ thống ngành dọc và các cơ quan đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình phối hợp theo từng hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về thanh niên dưới hình thức giao ban trực tuyến hoặc Hội nghị tập trung tùy theo tình hình cụ thể.
2. Giao Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn làm nhiệm vụ thường trực tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi chỉ đạo và kiểm tra nội dung phối hợp tổ chức hoạt động thuộc các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính nhà nước.
3. Giao Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Thanh niên xung phong, Văn phòng Trung ương Đoàn và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm nhiệm vụ thường trực theo dõi, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Mãi
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ Nội vụ;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
- Vụ CCHC, Vụ CTTN Bộ Nội vụ;
- Ban TN CNĐT, Ban TC, Ban TNXP, VP TW Đoàn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP TW Đoàn, VT Bộ Nội vụ.s

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?