TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583b/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGGIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀNÂNG CAO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC,LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2020

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Kết luận số 79-KL/TW ngày25/12/2013 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân ViệtNam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáodục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012-2020”;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáodục và Đào tạo thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho công nhân, viênchức, lao động về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghềnghiệp, học tập suốt đời, góp phần tích cực trong việc xây dựng xãhội học tập và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Phân công trách nhiệm và phối hợp chặtchẽ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạotrong việc thực hiện mục tiêu từng giai đoạn của Đề án “Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHỐI HỢPTHỰC HIỆN

1. Phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng caonhận thức của công nhân, viên chức, lao động về mục đích, ý nghĩa,vai trò và lợi ích của việc thường xuyên học tập nâng cao trình độhọc vấn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập. Tiếptục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập như phong trào học tập vănhóa, học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ,ngoại ngữ, tin học; phong trào “ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợgiỏi”.

2. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhàgiáo, công đoàn các cấp nắm vững chủ trương và các biện pháp triểnkhai tổ chức hoạt động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghềnghiệp cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần thiết thực xây dựngcả nước trở thành xã hội học tập.

3. Khảo sát thực trạng trình độ học vấn,kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động, trên cơ sở đóđề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với những loạihình, đặc thù ngành nghề khác nhau.

4. Tổ chức dạy văn hóa cho công nhân, viênchức, lao động chưa hoàn thành chương trình Trung học phổ thông. Thườngxuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năngnghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, laođộng.

5. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiếnthức, kỹ năng theo nhu cầu của từng đơn vị, địa phương, doanh nghiệpvà phù hợp với công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghiệp,công nhân lao động vùng sâu, vùng xa, công nhân lao động là người dântộc thiểu số.

6. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chínhquyền, cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế dành thờigian, kinh phí để công nhân, viên chức, lao động tham gia các chươngtrình học tập, bồi dưỡng.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn,ngành giáo dục ở các địa phương căn cứ vào chương trình phối hợpgiữa hai ngành ở Trung ương, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạchcông tác hàng năm ở địa phương mình. Hàng năm, tiến hành sơ kết, đánhgiá việc thực hiện nhiệm vụ và đề ra chương trình cho năm sau. Khuyếnkhích, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhâncó thành tích tốt trong giảng dạy, học tập. Phổ biến nhân rộng cácđiển hình tiên tiến trong công tác giảng dạy, học tập nâng cao trìnhđộ tay nghề cho công nhân, viên chức, lao động.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- ChØ đạo việc tuyên truyền cho đội ngũcông nhân, viên chức, lao động hiểu về lợi ích, ý nghĩa của việc họctập; chủ trì tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn cáccấp nắm vững chủ trương và các biện pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năngnghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biênsoạn và phát hành các bản tin, tài liệu tuyên truyền về học tậpnâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; nghiên cứu và tổ chứcnhiều hình thức động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia họctập, chú trọng đến những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn(công nhân lao động nghèo, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số).

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tham mưu với cáccấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tạo điềukiện về thời gian, kinh phí để công nhân lao động tham gia học tập; vận độngthành lập quỹ khuyến khích học tập cho người lao động tại các doanh nghiệpthuộc mọi thành phần kinh tế để thu hút các nguồn lực, đặc biệt là các chủdoanh nghiệp để tăng cường xã hội hóa công tác nâng cao trình độ học vấn, kỹnăng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo nhằmnâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân,viên chức, lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục, vậnđộng công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ kỹ năngnghề nghiệp; vận động người lao động tham gia các lớp cập nhật kiến thức,kỹ năng, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu người học nhằm góp phần xóađói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền về học tậpsuốt đời, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng (đàitruyền hình, đài phát thanh, báo Giáo dục và Thời đại…), thông qua các hộinghị, hội thảo; biên soạn và phát hành bản tin, các tài liệu về xây dựng xã hộihọc tập.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổchức dạy văn hóa, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹnăng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu và đối tượng làcông nhân, viên chức, lao động; phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt củacông nhân lao động, nhất là ở các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài nhànước.

- Nghiên cứu và tổ chức các hình thứcđộng viên, giúp đỡ công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập nângcao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Kịp thời biểu dương, khenthưởng động viên cá nhân, đơn vị, các cấp công đoàn trong ngành giáodục - đào tạo có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phongtrào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năngnghề nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận thường trực gồm Ban Tuyên giáo (TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam), Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đàotạo), căn cứ Chương trình phối hợp tham mưu, giúp lãnh đạo Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các cấp công đoàn,ngành giáo dục - đào tạo xây dựng chương trình, triển khai thực hiện tạiđịa phương; báo cáo định kỳ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

2. Hằng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp đánh giá hoạt động, sơ, tổng kết rút kinhnghiệm đồng thời đưa ra kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp trong thờigian tiếp theo.

3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam căn cứ Chươngtrình phối hợp tham mưu, giúp lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnhđạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành giáodục - đào tạo xây dựng chương trình, triển khai thực hiện cho đội ngũ nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; báo cáo định kỳ hàngnăm về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáodục và Đào tạo cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, sáng tạo và phối hợphiệu quả để hoạt động giáo dục nâng cao trình độ học vấn, kỹ năngnghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động đạt yêu cầu, mục tiêu đềra.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân vận TW;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TLĐ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GDĐT;
- Các ban của TLĐ;
- Các cục, vụ chức năng của Bộ GDĐT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP trực thuộc TW;
- CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Các sở GDĐT tỉnh, TP trực thuộc T W;
- Lưu: VT TLĐ, VT Bộ GDĐT.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KÝ KẾT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐIHỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỚI BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày22 tháng 10 năm 2014

Hội nghị bắt đầu làm việc từ 10h00 – 11h30

TT

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2

Phát biểu khai mạc

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

3

Trình bày Báo cáo Tổng kết Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2007 - 2013

Đ/c Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Trình bày nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Đông, Ủy viên ĐCT, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn

5

Phát biểu của các đại biểu

6

Phát biểu của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Phạm Vũ Luận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 – 2020

Mời đ/c Đặng Ngọc Tùng và đ/c Phạm Vũ Luận lên ký kết Chương trình phối hợp, mời các đồng chí lãnh đạo của Tổng Liên đoàn và Bộ Giáo dục chứng kiến

8

Bế mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

BAN TỔ CHỨC